17 ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 63

แชร์ข่าวนี้

17 ผลงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 63

                สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด รับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2563 ระดับดีเด่นและระดับดี  17 ผลงาน จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ว่า ในปีนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ ทั้งระดับดีเด่นและระดับดี17 ผลงาน ใน 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.)

2.สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น 4 ผลงาน ได้แก่ โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลาเรื่อง “ระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Betong Smart Hospital), โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เรื่อง “นวัตกรรมระบบการบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center), โรงพยาบาลระยองเรื่อง “Network Management For Better Service” และโรงพยาบาลลำปาง เรื่อง “หัวใจดูแลด้วยใจ” ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี 6 ผลงาน ได้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เรื่อง “การฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลันด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานรูปแบบนครชัยศรีโมเดล, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จ.พังงา เรื่อง “CPU เกาะยาว : การส่งต่อที่ไร้รอยต่อ, โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยคลินิกเบาหวานใกล้บ้าน “เขื่องในโมเดล”, โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เรื่อง “อำเภอรอยต่อ ไร้รอยต่อ ชวนกันมาเลิกฝิ่น/เฮโรอีน (การพัฒนาคลินิกเมทาโดนสู่รพ.สต.), โรงพยาบาลรามัน จ.ยะลา เรื่อง “โครงการเข้าสุนัตหมู่ภาคฤดูร้อน และศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง “การบริหารจัดการสุขภาพของผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ (ฮุจญาต) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย เขตสุขภาพที่ 12

           ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดี 3 ผลงาน ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป. เรื่อง “MOPH Connect นวัตกรรมเพื่อให้การบริการสุขภาพเป็นเรื่องง่าย”, กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เรื่อง “การตรวจสอบภายในด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) โรงพยาบาลหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เรื่อง “ชุดนั่งเอกซเรย์ปรับระดับได้

3.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ทั้งประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ เรื่อง “หมู่บ้านสีขาวชุมชนบำบัดยาเสพติด ครอบครัว ร่วมรักษ์ ฮักเวียงหนองล่องอย่างยั่งยืน และโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เรื่อง “ฮอมบุญ & ฮอมเฮลท์ (Health) ได้รับรางวัลประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดี

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยปี 2563 มีผลงานระดับดีเด่น 51 ผลงาน และระดับดี 144 ผลงาน

**************************************  17 กันยายน 2563


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *