ก.ล.ต. ขยายมาตรการค่าธรรมเนียมต่ออีก 1 ปีให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เพื่อบรรเทาผลกระทบ COVID-19

แชร์ข่าวนี้

ก.ล.ต. ขยายมาตรการยกเว้นและลดอัตราค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ต่อเนื่องจากปี 2563 และเพิ่มมาตรการค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้าน ESG สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทที่ออกหลักทรัพย์สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-meeting) ได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้ออกมาตรการผ่อนปรนเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (ค่าธรรมเนียมรายปี) ในปี 2563 เพื่อลดภาระให้แก่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2563 ก.ล.ต. จึงได้ขยายเวลามาตรการดังกล่าวไปอีก 1 ปี โดยลดค่าธรรมเนียมรายปีที่ต้องชำระในปี 2564 ดังนี้

(1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 500 ล้านบาท และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประเภทอื่นนอกจากหุ้น เช่น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(2) ลดค่าธรรมเนียมรายปี สำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางขึ้นไปที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 500 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ และขยายระยะเวลาจากที่ต้องชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นภายในเดือนธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้เพิ่มมาตรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก โดยสามารถนำมาลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีและแบบ filing ที่บริษัทต้องชำระแก่ ก.ล.ต. ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 (รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ สิ้นปี 2563 – 2565) ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่จะได้รับการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบก๊าซเรือนกระจก จะต้องเป็นบริษัทที่ไม่เคยถูกเปรียบเทียบความผิดหรือถูกกล่าวโทษอันเนื่องจากไม่สามารถจัดทำและนำส่งงบการเงินหรือรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และได้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีภายในกำหนดเวลา

ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเพื่อส่งเสริมการออกและเสนอขายตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน ซึ่งอาจขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing สำหรับตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) รวมถึงยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสำหรับตราสารหนี้ด้านความยั่งยืนประเภท Sustainability-linked Bond

อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อยู่ระหว่างเตรียมตัวเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

หากบริษัทใดมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสถานที่สำหรับการประชุมดังกล่าว สามารถพิจารณาใช้วิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

……………………………………………….


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *