สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนำร่อง ระดับอำเภอ

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ตลอดจนผู้นำชุมชนและภาคี

เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนตำบลบางพลับ ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1)เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้

2)เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย

1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างแรงจูงใจต่อการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น Change for Good สร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร แก่พี่น้องประชาชน

2. กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน

3.กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามแนวทางจิตอาสาพระราชทาน โดยนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตรและคณะ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904

4.การเรียนรู้ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” และถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้วยวิธีการถามตอบ โดยวิทยากร นางวชิรพร
แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

วิทยากร ได้สรุปความรู้ให้ผู้เข้าอบรม สร้างภาวะผู้นำในการกระตุ้น ผลักดันให้บุคคลอื่นมีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร สามารถนำมาบูรณาการทำงาน เกิดสู่การเปลี่ยนแปลงของตำบล ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในการสร้างพลังชุมชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น