เริ่มแล้วเวที TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 กับการเฟ้นหา “เยาวชนต้นแบบเก่งและดี”

แชร์ข่าวนี้

            เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  ในงานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

           แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต  กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้รับพระราชทานมอบหมายให้ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างภาครัฐและเอกชน การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานในภาพรวมของประเทศ โดยไม่ยึดติดว่าเป็นหน้าที่ของใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง มียุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานขององค์ประธานและเน้นการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนเป็นหลัก โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือการใช้สโลแกน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” เพื่อสร้างค่านิยมใหม่และใช้กิจกรรมในโครงการเบนความสนใจของเยาวชนจากการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากยาเสพติดมาทำกิจกรรมซึ่งเขาสนใจ

 

                   การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL  เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่ต้องการแสดงให้คนทั่วไปรับรู้ว่าเยาวชน TO BE NUMBER ONE สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ สมาชิก TO BE NUMBER ONE และกลุ่มเยาวชนทั่วไป ภาพของ TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทยอันส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดในอนาคต   

 

           ด้านหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ  เลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ  TO BE NUMBER ONE หรือครูใหญ่แห่งบ้านไอดอล กล่าวว่า ปี 2564 เป็นปีที่ 11 ของการจัดกิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL โดยจะมีการเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนทั้ง 40 คนจากทั่วประเทศ เกณฑ์การประกวดคือต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  อายุระหว่าง 15 – 18 ปี เกรดเฉลี่ยผลการเรียน  ในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.75  มีความกตัญญูรู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีจิตอาสา มีความสามารถพิเศษ เช่น การร้องเพลง การเต้น และมีบุคลิกภาพดี

              “TO BE NUMBER ONE IDOL”  ไม่ได้เน้นการสร้างเด็กให้เป็น “ดาราหรือศิลปิน” แต่เป็นการสร้างเด็กคนหนึ่งให้เป็นตัวของตัวเอง เป็นคนเก่งและดี ยกระดับความสามารถทั้งด้านการร้อง การเต้น การแสดง  การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น บ่มเพาะเยาวชนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม และพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้าเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเยาวชนคนอื่นๆ   ได้อย่างภาคภูมิ และจากการติดตามประเมินผลเยาวชนต้นแบบรุ่นที่ผ่านๆมาพบว่าส่วนใหญ่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสาที่สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และยังประสบความสำเร็จด้านการเรียนและอาชีพที่มั่นคงหลังจบการศึกษา ซึ่งแสดงว่าแนวทางการสร้าง TO BE NUMBER ONE  IDOL เพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นเยาวชนต้นแบบหรือ IDOL ประสบความสำเร็จทั้งกับตัว IDOL เอง และยังช่วยสร้างกระแส และเป็นแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกอื่นๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งและดีอีกด้วย

           ทั้งนี้การประกวดระดับภาคจะเริ่มครั้งแรกที่ภาคกลางและตะวันออกวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ครั้งที่สองภาคเหนือ  วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่สามภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช  จังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่สี่ภาคใต้ วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564  ณโรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ จังหวัดภูเก็ต  ครั้งที่ห้ากรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

           จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภาคจะเข้าเก็บตัวในบ้าน IDOL เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เป็นเวลา  5 สัปดาห์ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดแสดงความสามารถและพัฒนาการบนเวทีทุกวันเสาร์ โดยมีกรรมการ อาทิ คุณนุ้ย เกศริน, คุณหลิว  มนัสวี , คุณชิน ชินวุฒ และกรรมการพิเศษแต่ละสัปดาห์ และสุดท้ายจะคัดเลือกสุดยอดเยาวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ 16 คน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น