กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          …วานนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ห้องประชุมสุทธาสิโนบล กระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา  เป็นประธานมอบนโยบายและแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยให้มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการเฝ้าระวังและสอบสวนเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับภาคีเครือข่าย

            นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวว่า เป้าหมายการให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดการป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต รักษาความมั่นคงระบบสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม ความเท่าเทียม หลักฐานทางวิชาการ ปริมาณวัคซีนที่จัดหาได้ และความสามารถในการบริหารจัดการภายใต้บริบทของประเทศ  ทั้งนี้ การเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวัคซีน การเตรียมการรับมือในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อลดการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ทันเหตุการณ์  ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมควบคุมโรค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ รวมถึงภาคเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด ชุมชน  และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 80 คน สอบถามข้อมูลได้สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422…

*******************************

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น