กรมพัฒน์ฯ ยืนยันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์บนหนังสือรับรองนิติบุคคลมีผลทางกฎหมาย ขอให้มั่นใจ..เอกสารที่ได้รับมีความถูกต้อง…ตรวจสอบได้

แชร์ข่าวนี้

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยืนยันลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียนบนหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลที่ขอผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (DBD e-Service) มีผลทางกฎหมาย ขอผู้ประกอบการมั่นใจว่าเอกสารที่ได้รับมีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ พร้อมเตรียมขยายการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ บนหนังสือรับรองในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ลดการเดินทาง ลดต้นทุนทางธุรกิจ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้บริการของภาครัฐ สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล (DBD e-Service) โดยการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของนายทะเบียน มาตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งกำหนดให้มีช่องทางการรับเอกสารได้ 4 ช่องทาง คือ

1) รับด้วยตนเอง

2) รับที่ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ

3) รับทางไปรษณีย์ EMS 

4) รับเป็นไฟล์เอกสาร (e-Certificate File)

โดยเอกสารที่ให้บริการดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมายตามมาตรา 9 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เช่นเดียวกับลายมือชื่อบนกระดาษที่ใช้กันโดยทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้จาก QR Code และ Ref.No. ที่ปรากฏตรงส่วนล่างของหนังสือฯ โดยต้องมีข้อมูลปรากฏตรงกัน และในส่วนของรูปแบบกระดาษ สามารถตรวจสอบได้จาก

1) QR Code

2) Ref.No.

3) Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งหากถ่ายสำเนาจะไม่สามารถอ่านได้ 

4) ลายน้ำตราสัญลักษณ์ DBD ต้องคมชัด ซึ่งหากนำเอกสารตัวจริงไปถ่ายสำเนาจะมีสีเข้มขึ้น ไม่คมชัด”

“กรมฯ ได้ให้บริการฯ โดยใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางการบริการ ทดแทนการลงลายมือชื่อ ด้วยหมึกปากกาของนายทะเบียนเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยเริ่มนำร่องที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้บริการดังกล่าว เป็นการให้บริการเฉพาะนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมในส่วนภูมิภาค กรมฯ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการให้บริการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ ลดการเดินทาง ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน โดยเร่งดำเนินการให้สำนักงานพาณิชย์ทั่วประเทศสามารถให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล โดยใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมทั้ง ในอนาคตจะสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการส่วนอื่นๆ ต่อไป”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “กรมฯ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ไปให้บริการในส่วนภูมิภาค โดยจะมีการอบรมให้ความรู้ และให้คำปรึกษาการใช้ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง การตอบข้อซักถามจากเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานอย่างละเอียด และมีแผนจะเปิดให้บริการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (ประมาณกลางปี 2564) จะให้บริการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในเขตปริมณฑล โดยจะทำการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และดำเนินการปรับปรุงเพื่อให้การใช้งานมีความสมบูรณ์มากที่สุด หลังจากนั้น ระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้มีการประเมินผลเป็นระยะ”

“โอกาสนี้ เพื่อร่วมมือกันรักษาระยะห่างทางสังคม และลดจำนวนผู้ใช้บริการที่ต้องเดินทางออกจากสถานที่ทำงานหรือที่พักเพื่อมารับบริการยังส่วนให้บริการของกรมฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคโควิด-19 กรมฯ จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจและประชาชนเลือกใช้บริการขอหนังสือรับรองและรับรองสำเนา ผ่านช่องบริการออนไลน์ หรือ DBD e-Service ซึ่งเอกสารที่ได้รับจะเป็นลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียน ที่มีความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ และมีผลทางกฎหมาย ซึ่งการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์จะเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยที่สุดในขณะนี้” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5994, 0 2547 5160 e-Mail : onlinedocument@dbd.go.th สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *