ก.แรงงาน ร่วม ETDA เทรนดิจิทัล มุ่งยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

แชร์ข่าวนี้

 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชั้น 6 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 80 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting

ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง กพร. กระทรวงแรงงาน กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ EDTA) ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ ทั้งนี้ กพร.ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ร่วมกับ EDTA ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน (Thailand e – Commerce Sustainability)

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้บุคลากรของ กพร.ได้เรียนรู้และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ความรู้ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) การสร้างเนื้อหาเพื่อการขายสินค้าและบริการในรูปแบบ e-commerce (Content Marketing) การขายสินค้าและบริการ กระบวนการจัดส่งสินค้า การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย การเลือกวิธีการรับชำระเงินใน e-commerce กฎหมายเบื้องต้นและข้อตกลงกับ e – commerce ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง เป้าหมาย ครูฝึกของ กพร.จำนวน 80 คน โดยจะขยายผลการฝึกอบรมให้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ แรงงานในวิสาหกิจรายย่อยที่เป็นวิสาหกิจชุมชน สมาชิกกลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพต่าง ๆ หรือ แรงงานทั่วไปที่ต้องการปรับปรุงธุรกิจและพัฒนาศักยภาพ

เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมาย 900 คน ซึ่งจะดำเนินการฝึกระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 2564 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและมีความจำเป็นในการทำงานอย่างมาก ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยนำมาใช้ในการฝึกอบรม การบริการ การสื่อสาร เช่น การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเซียลมีเดีย การทำงานร่วมกันผ่านทางเว็บไซต์ การบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กร แม้ว่าองค์กรจะมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย การจัดวางระบบงานหรือกำหนดวัตถุประสงค์ดีเพียงใดก็ตามหากบุคลากรในองค์กรมีความรู้ ความสามารถหรือความชำนาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่องานหรือการทำงาน ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์กรได้ ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ หลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น