ศปถ.ถกร่างฯ แผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 พร้อมวางมาตรฐานการตั้งด่านชุมชน ตั้งเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางถนนระยะ 5 ปี

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 25 ก.พ.64 เวลา 13.30 น. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิต่างๆ และอาสาสมัคร เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

                                                 

เพื่อเสริมประสิทธิภาพมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังได้พิจารณาแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว ทั้งมาตรฐาน การตั้งด่านชุมชน เป้าหมายการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้สามารถตอบโจทย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ให้เหลือน้อยที่สุด

โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ โดยการประชุมฯ ในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ซึ่งมุ่งเป้าลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

โดยได้กำหนดกลไกการดำเนินงานและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานใน 3 ระดับ ทั้งระดับภาพรวม ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน 5 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ ด้านลดปัจจัยเสี่ยง ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งแนวทางการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง แยกเป็น ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ช่วงดำเนินการ แบ่งเป็น ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3 – 9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 เมษายน 2564

นอกจากนี้ ที่ประชุม ศปถ.ยังได้ร่วมกันพิจารณามาตรฐานการตั้งด่านชุมชน เป้าหมายการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 และกรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้สามารถตอบโจทย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการใช้กลไกในระดับพื้นที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ตรงจุด

การประชุม ศปถ. ในครั้งนี้ จึงได้หยิบยกประเด็นมาตรฐานการจัดตั้งด่านชุมชน ทั้งการวางโครงสร้างและการบริหารจัดการด่านชุมชน การกำหนด จุดจัดตั้งด่านชุมชน เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางการเสริมประสิทธิภาพการลดอุบัติทางถนนเชิงพื้นที่สำหรับแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน ในภาพรวมได้พิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. 2565 – 2570 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 ซึ่งกำหนดให้ลดอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคนให้เหลือ 12 คน ภายในปี พ.ศ. 2570

รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำปี พ.ศ.2565 ให้รองรับเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนให้เหลือ 22.68 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2565 เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) พิจารณาต่อไป

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ศปถ. ได้กำหนดแนวทางการประสานการปฏิบัติเชื่อมโยงส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อย่างใกล้ชิด ผ่านกลไกความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการสัญจรปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในส่วนของการสร้างความปลอดภัยทางถนนในระยะยาวจะนำข้อคิดเห็นจากที่ประชุมในวันนี้ไปต่อยอดการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมถึงกำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่นำไปสู่สร้างการสัญจรปลอดภัยอย่างยั่งยืน…


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น