สรจ.พะเยา สัมมนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเกษตร สร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต

แชร์ข่าวนี้

 

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา เสริมสร้างความเข้มแข็ง หลักประกันความมั่นคงพัฒนาคุณภาพชีวิต พึ่งพาตนเองได้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายพินิจ กล่าวว่า แรงงานนอกระบบ ถือเป็นแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศ ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าถึงการคุ้มครอง และการส่งเสริมระบบสวัสดิการทางสังคมต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาตามศักยภาพ ตามบริบทของพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งการผลิตสินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานและการดำรงชีวิตให้สามารถเข้าถึงบริการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามความต้องการ นำไปสู่การมีความมั่นคงในอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขอชื่นชมเครือข่ายแรงงานนอกระบบจังหวัดพะเยาทุกท่าน ที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีการเติบโตยิ่งขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านตั้งใจ ศึกษาหาความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของการสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในภารกิจของเครือข่ายแรงงานนอกระบบและเมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนาฯ แล้ว ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นางรภัสสา กล่าวต่อว่า การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร และผู้นำกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา จำนวน200คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรทั้งจากหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแรงงานนอกระบบจะมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในมิติต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐตามความต้องการ อันจะนำไปสู่การมีความมั่นคงในอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป .

นอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ที่เคยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจำหน่ายบริเวณงาน อาทิ กลุ่มเย็บผ้าและถักโคเชต์นิตติ้ง กลุ่มวิสาหกิจผลิตภัณฑ์บัวกว๊านพะเยา กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย กลุ่มผ้าพื้นเมืองกัญยานี กลุ่มจักสานกล่องข้าว กลุ่มผักปลอดสาร กลุ่มเดคูพาจ กลุ่มผลิตจานใบไม้ เป็นต้น


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *