เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น ช่วยสมาชิกช่วงโควิด คืนเงินสะสมให้สมาชิก 680 ราย รวม 1.7 ล้านบาทแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

แชร์ข่าวนี้

จ.ขอนแก่น /  เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองชุมแพช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงโควิด  โดยคืนเงินสะสมที่สมาชิก 680  ครอบครัวฝากเข้ากองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ ตั้งแต่ปี 2553 ให้สมาชิกนำไปใช้จ่ายในครอบครัว  รายละ 2,000-6,000 บาท  รวมเป็นเงินประมาณ 1.7 ล้านบาท  และยังมีข้าวเปลือกสำรองเหลืออีกประมาณ 5 ตันเอาไว้ช่วยสมาชิกหากโควิดยังยืดเยื้อ

โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองชุมแพ  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง  บ้างอยู่บ้านเช่า  หรือบุกรุกที่ดินของรัฐและเอกชนในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ  เมื่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  หรือ พอช.’ มีโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศตามโครงการ บ้านมั่นคง’ ในปี 2546  ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยจึงรวมตัวกันจัดทำโครงการขึ้นมา  มีการสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อน  เตรียมหาที่ดินรองรับ  ทั้งที่ดินเช่าจากราชพัสดุ  และที่ดินเอกชน   ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองชุมแพและ พอช.  โดยมีการจัดตั้ง คณะกรรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ’   ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงาน

                                       บ้านมั่นคงเทศบาลเมืองชุมแพสวยงามไม่แพ้บ้านจัดสรร  ปัจจุบันสร้างเสร็จแล้ว 13 ชุมชน  รวม 1,052 ครัวเรือน

โดยชาวบ้านจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อเป็นทุนสร้างบ้าน  เริ่มสร้างบ้านชุมชนแรกในช่วงปลายปี 2547  ต่อมาในปี 2553 จึงจัดตั้งเป็น กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ’  ให้สมาชิกออมเงินเข้ากองทุนครอบครัวละ 50 บาทต่อเดือน  เพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนนำมาซื้อที่ดินและพัฒนาชุมชน  ปัจจุบันสร้างบ้านมั่นคงในเขตเทศบาลเมืองชุมแพแล้ว 13 โครงการ/ชุมชน  ผู้อยู่อาศัย 1,052 ครัวเรือน

ป้าสนอง  รวยสูงเนิน  ประธานกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ   บอกว่า  เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมา  ทำให้สมาชิกเครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลเมืองชุมแพได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขายเล็กๆ น้อย  ทำมาหากินลำบาก  มีรายได้ลดน้อยลง  บางคนตกงาน  ถูกเลิกจ้าง  ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว

                                                                                                 ป้าสนอง  รวยสูงเนิน

“ผลกระทบจากโควิด  คณะกรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพจึงได้จัดประชุมในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ป้าจึงเสนอความเห็นว่า  ปัจจุบันเรามีกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพ  สมาชิกรุ่นแรกๆ ส่งเงินเข้ากองทุนตั้งแต่ปี 2553  เดือนละ 50  บาท  ปีหนึ่งก็จะมีเงินประมาณ 600 บาท  ถ้า  10 ปีก็จะมีเงินประมาณ 6,000 บาท จึงควรเอาเงินที่สมาชิกสะสมมาช่วยเหลือกันในยามที่เดือดร้อน  เราจึงตกลงกันว่าให้นำเงินสมทบที่สมาชิกส่งเข้ากองทุนคืนให้สมาชิกไปเลย  เพื่อเอาไปใช้จ่ายแก้ปัญหาในช่วงนี้  แต่ไม่คืนเงินทั้งหมด  ให้เหลือเอาไว้คนละ 500 บาท  และให้ส่งเงินสมทบเดือนละ 50   บาทเข้ากองทุนเหมือนเดิม  เพื่อให้กองทุนยังคงอยู่  และเดินหน้าต่อไปได้  หากในอนาคตมีปัญหาเดือดร้อนอะไร  เราก็ยังมีเงินกองทุนเอาไว้ช่วยเหลือกัน”  ป้าสนองบอกความเป็นมา

ป้าสนองบอกต่อไปว่า  กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพก่อตั้งในปี 2553  มีสมาชิก 2 ส่วน  คือ 1.สมาชิกที่สมัครเข้าร่วมในนามโครงการ  สมาชิกกลุ่มนี้จะสมทบเงินเข้ากองทุนในนามโครงการ มี 8 โครงการ  (สมาชิกประมาณ 365 ครอบครัว  สมทบเงินตามสถานะการเงินของแต่ละโครงการ) และ 2.สมาชิกที่สมทบเป็นรายครอบครัวมี 5 ชุมชน  สมาชิกประมาณ  680 ครอบครัว  สมทบเงินเข้ากองทุนครอบครัวละ 50 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้เทศบาลเมืองชุมแพยังร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนจำนวน 2 ล้านบาท  มูลนิธิศูนย์ศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยแห่งเอเซียสมทบเงินจำนวน 1 ล้านบาท  นำเงินกองทุนมาสำรองจัดซื้อที่ดินและพัฒนาชุมชน  เช่น  กรณีที่ชุมชนได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินสร้างบ้านจาก พอช.แล้ว  แต่เงินยังลงมาไม่ถึงชุมชน  กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพจะนำเงินกองทุนฯ ไปซื้อที่ดินก่อน  เพื่อป้องกันไม่ให้มีการขึ้นราคาที่ดิน  หรือเจ้าของนำที่ดินไปขายให้ผู้ซื้อรายอื่น  เมื่อได้รับเงินสินเชื่อจาก พอช.จึงนำเงินมาคืนกองทุน

ต่อมา  กองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพได้นำเงินไปซื้อที่นาเนื้อที่จำนวน 38 ไร่  เพื่อนำมาเป็นพื้นที่ทำนารวม  ปลูกข้าวเหนียว  รวมทั้งปลูกผัก  เลี้ยงปลา  ฯลฯ  โดยชาวบ้านและคณะกรรมการในชุมชนต่างๆ  มองเห็นความสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหารจึงร่วมกันซื้อที่ดินเป็นของส่วนรวม  เป็นที่ดินในครอบครองของธนาคารออมสิน  ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองชุมแพ  ราคา 2.6 ล้านบาท  โดยกองทุนฯ ขอใช้สินเชื่อจาก พอช.  และชาวบ้านร่วมกันถือหุ้นๆ ละ 150 บาท  (ปัจจุบันชำระสินเชื่อคืน พอช.หมดแล้ว)

ปัจจุบันกองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเมืองชุมแพมีเงินประมาณ  3.5 ล้านบาท  นำเงินมาคืนให้แก่สมาชิกที่สมทบเงินเป็นรายครอบครัวตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  ประมาณ  680 ครอบครัว  จำนวน 5 ชุมชน  เช่น  ชุมชนบ้านคือชีวิต  วิมานดิน  โนนโพธิ์ทอง  ฯลฯ  รวมเป็นเงินที่คืนทั้งหมดประมาณ 1.7 ล้านบาทเศษ  จำนวนเงินที่คืนตั้งแต่ 2,000-3,000  บาทขึ้นไป  จนถึงประมาณ 6,000 บาท  (ส่วนอีก 8 ชุมชน  ประมาณ  365 ครอบครัวที่สมทบเงินเข้ากองทุนในนามโครงการยังไม่ขอรับเงินคืน) เงินกองทุนคงเหลือประมาณ 1.8 ล้านบาท

ป้าสนองบอกทิ้งท้ายว่า  เงินที่คืนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาที่ดิน  แม้ว่าจะไม่มากมาย  แต่ก็ช่วยให้สมาชิกหายใจต่อไปได้  บางคนบอกว่าจะเอาให้ลูกหลานไปโรงเรียน  บางคนบอกจะเอาไปซื้อข้าว  บางคนที่ค้างชำระผ่อนบ้านมาแล้วหลายงวดก็จะได้มีเงินส่งบ้าน

“ชาวบ้านรู้สึกดีใจมาก  และภูมิใจว่าเงินที่พวกเขาสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 50 บาท  เมื่อยามที่เดือดร้อนมันสามารถช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาได้  ไม่ต้องไปเข้าแถวสแกนหน้าเพื่อรอเงินช่วยเหลือ  และถ้าหากโควิดยังยืดยื้อต่อไป  เราก็ยังมีข้าวเปลือกจากนารวม  ประมาณ 5 ตัน  สำรองเอาไว้ช่วยเหลือพี่น้องในยามเดือดร้อนได้อีก” 

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น