กศน. ประชุมเข้มทบทวน(ร่าง) สมรรถนะผู้เรียนและยกร่างกรอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องสภาพสังคม New Normal

แชร์ข่าวนี้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน กศน. นำโดย นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์กรอบสมรรถนะ คุณลักษณะของผู้เรียนและยกร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปิกนิก รางน้ำ กรุงเทพฯ

โดยมี นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวิเคราะห์และพัฒนากรอบสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงจัดทำ(ร่าง)โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองต่อผู้เรียน กศน. ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สำนักงาน กศน.มีนโยบายในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่ ด้วย เหตุผลและความจำเป็นหลายประการ ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จึงควรทบทวนการดำเนินงาน โดยต้องระดมความคิดร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลรายวิชา การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ บนพื้นฐานข้อมูลพัฒนาการของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน. ที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีบทเรียน ประสบการณ์เกิดขึ้นมากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรในก้าวต่อไป

อีกทั้งความก้าวหน้าและทันสมัยของเทคโนโลยี ความหลากหลายของ Platform ที่มียู่บนระบบดิจิทัลในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาเชื่อมโยงสู่การจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่จะทำให้การจัดการศึกษาของ กศน.มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม New Normal และตอบสนองต่อผู้เรียน กศน.ที่มีช่วงอายุน้อยลง ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้เรียนที่ขาดโอกาส ที่อยู่ชายขอบ อยู่บนพื้นที่สูง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น