‘ปทุมธานีโมเดล’ รูปธรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนบุกรุกที่ดินริมคลองหนึ่ง

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. จังหวัดปทุมธานีร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่รุกล้ำลำคลองและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” ที่ชุมชนไทยมุสลิมสามัคคี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และโครงการในที่ดินราชพัสดุ 30 ไร่ ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพฯ เข้าร่วมกว่า 100 คน

‘โครงการปทุมธานีโมเดล’ เป็นนโยบายในยุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เริ่มดำเนินการในปี 2559 เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดรุกล้ำลำน้ำสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะที่บริเวณคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ซึ่งมีชาวบ้านปลูกบ้านเรือนรุกล้ำลำคลองมานานหลายสิบปี จำนวน 16 ชุมชน รวม 1,433 ครัวเรือน

โดยรัฐบาลในขณะนั้นมอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  กระทรวงการคลัง  และกระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการ “ปทุมธานีโมเดล” เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องรื้อย้ายบ้านเรือนออกจากคลองหนึ่งจำนวน 2 โครงการ  คือ

1.โครงการบ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี  หรือชุมชนแก้วนิมิตรเดิม จำนวน 100 ครอบครัว

2.โครงการสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด  เนื้อที่ 30 ไร่เศษ  เป็นที่ดินราชพัสดุ(เดิมเป็นที่ดินสาธารณะ คสช.ใช้มาตรา 44 เพิกถอนเพื่อรองรับชาวบ้านที่ต้องรื้อย้ายออกจากพื้นที่ริมคลอง) ตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จำนวน 258  ครอบครัว

ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและประชาชนเข้าอยู่อาศัยแล้ว

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า  ปทุมธานีโมเดลคือโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะริมคลองหนึ่ง   และเป็นการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  จังหวัดปทุมธานีขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ที่มาร่วมกันดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจน

“โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเพื่อคนยากจนที่บุกรุกที่ดินสาธารณะจังหวัดปทุมธานี หรือ ‘ปทุมธานีโมเดล’ เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ  โดยตระหนักถึงเป้าหมายของการสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านที่อยู่อาศัย และการคืนคลองสวยน้ำใส  เกิดภูมิทัศน์ที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงประชาชนในพื้นที่  และสร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างเป็นรูปธรรม”นายชัยวัฒน์กล่าว

 

นายสุพัฒน์ จันทนา ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ กล่าวว่า โครงการปทุมธานีโมเดลเป็นการแก้ปัญหาการปลูกบ้านรุกล้ำลำคลองสาธารณะ โดย พอช.ดำเนินการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและจัดสร้างบ้านมั่นคงรองรับชาวบ้านริมคลอง รวม 16 ชุมชน จำนวน 1,433 ครัวเรือน  โดย พอช. ดำเนินการจัดทำโครงการบ้านมั่นคง 2 โครงการ คือ

1.ชุมชนแก้วนิมิตร จัดซื้อที่ดิน 5 ไร่เศษ ไม่ไกลจากชุมชนเดิม ก่อสร้างบ้านใหม่จำนวน 100 ครัวเรือน

2.โครงการสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด ในที่ดินราชพัสดุบริเวณคลองเชียงรากใหญ่ ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต เนื้อที่ 30 ไร่ รองรับประชาชน 258 ครัวเรือน

นายนรายุทธ เขียนจัตุรัส เลขานุการสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด กล่าวว่า เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ที่ชุมชนแก้วนิมิตร ริมคลองหนึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เมื่อรัฐบาลมีโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนที่รุกล้ำลำคลองสาธารณะในจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในบริเวณริมคลองหนึ่ง ชุมชนแก้วนิมิตรเป็นชุมชนแรกที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ‘ปทุมธานีโมเดล’ โดยรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2558 และในเวลาต่อมาได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน ใช้ชื่อว่า ‘สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จำกัด’ มีสมาชิกจำนวน 100 ครัวเรือน จัดซื้อที่ดินแปลงใหม่ขนาด 5 ไร่ 42 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชุมชนเดิมประมาณ 5 กิโลเมตร และก่อสร้างบ้านใหม่จำนวน 98 หลังคาเรือน (100 ครอบครัว) แล้วเสร็จ และชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2560

ส่วนแบบบ้านมีทั้งหมด 3 แบบ คือ

1.บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 56 ตารางเมตร

2. บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 63 ตารางเมตร

3. บ้านแฝดสองชั้น ขนาด 77 ตารางเมตร

ราคาก่อสร้างพร้อมที่ดินต่อหลังประมาณ 272,000 – 295,000 บาท ระยะเวลาผ่อนส่ง 15 ปี  อัตราผ่อนส่งเดือนละ 2,500 – 3,000 บาท

นายไพศาล ฉิมช้าง ที่ปรึกษาสหกรณ์เคหสถานปทุมธานีโมเดล จำกัด กล่าวว่า การสร้างบ้านมั่นคงในพื้นที่ 30 ไร่ในที่ดินราชพัสดุ (ตรงข้าม ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) ได้รับสัญญาเช่าจากกรมธนารักษ์ ระยะเวลา 30 ปี โดยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานฯ ขึ้นมา มีชาวบ้านจาก 13 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 258 ครัวเรือน  เป็นอาคารสูง 3 ชั้น เนื้อที่ ห้องละ 26 ตารางเมตร จนถึง 45 ตารางเมตรตามขนาดของครอบครัว และบ้านแฝด 2 ชั้น เริ่มก่อสร้างบ้านในปี 2559 ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว 1 อาคาร จำนวน 23 ห้อง มีชาวบ้านเข้าอยู่อาศัยแล้ว ส่วนที่เหลือตามแผนงานจะแล้วเสร็จทั้งหมดในช่วงกลางปีนี้


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *