ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดลำพูน

แชร์ข่าวนี้

 

         วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

 

          จังหวัดลำพูน ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน  มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี

         ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 76,302 คน คิดเป็นร้อยละ 88.79 มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 287 ชมรม จำแนกเป็น ในสถานศึกษา 168 ชมรม ในสถานประกอบการ 60 ชมรม และ ในชุมชน 57 ชมรม ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้เข้าร่วมประกวดผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลระดับประเทศ รุ่นที่ 5, รุ่นที่ 7 และรุ่นที่10 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ รุ่น Junior ประจำปี 2554 และ 2555

            ชมรม TO BE NUMBER ONE – โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 2                                                                                                                                                                                                                                บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน อยู่ในระดับดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                        โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อยู่ในระดับดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ                                                                                                                     

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน อยู่ในระดับดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ ซึ่งเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแห่งแรกที่ได้รับรางวัล

        วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้วยความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทในการดำเนินงานของนักเรียน นักศึกษา ทำให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน มีความเข้มแข็งและเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนโดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า“เสริมสร้างชีวิตให้ก้าวหน้า มุ่งมั่นพัฒนาสังคม” บุคคลจะเป็นคนเก่ง ดี มีความสุขได้นั้น จะต้องได้รับการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีสุข พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า และสันติสุข

            สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 13 คน ยึดหลักในการทำงานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมดนตรีบำบัดการร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ

 

           ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกัน ความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดลำพูน ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น