79 ปี กรมการแพทย์ ชูการแพทย์วิถีใหม่ สร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน

แชร์ข่าวนี้

ครบรอบ 79 ปี เตรียมผลักดันนโยบายการแพทย์ก้าวหน้าดึงศักยภาพเครือข่าย พัฒนาระบบบริการสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้การแพทย์วิถีใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

            นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ว่า กรมการแพทย์ มีอายุครบ  79 ปี  ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข  กรมการแพทย์ได้สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล  โดยมียุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยมีแนวทางการบริหารงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในปีนี้เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการสร้างความพร้อมทุกหน่วยงานในสังกัดมีแผนให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง(BCP) ตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ หรือ “new normal medical services” รวม 12+1 สาขา เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ ลดการระบาดของโรคและให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ปรับแนวทางบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ มีเป้าหมายให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Personal Base Medical Service) พร้อมทั้งมีการจัดระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ (Redesigned) และนำระบบดิจิทัลมาใช้ให้บริการผู้ป่วยมากขึ้น มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปรับใช้ระบบการทำงานของโรงพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเช่น ระบบ Telemedicine เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับติดต่อและโต้ตอบกันระหว่างคนไข้และผู้ให้บริการทางการแพทย์ เพิ่มช่องทางเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยที่มารับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ลดความแออัด และยังคงมีความเท่าเทียม ในการมารับบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข  โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโควิด 19 ได้มีการจัดทำแผนประคองกิจการอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ สำหรับสถานพยาบาล (Business Continuity Plan for Emerging Infectious Disease in Healthcare facilities: BCP for EID in Healthcare facilities) เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยประโยชน์ที่สถานพยาบาลจะได้รับ คือ มีแผนแม่บทดำเนินการของโรงพยาบาลในการบริหารกำลังคน ทรัพยากร งบประมาณในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

            อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถปรับตัวให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลด้วยการนำระบบบริหารจัดการการให้บริการทางการแพทย์ (Model Implementation) ตั้งแต่การคัดกรอง จัดคิวผู้มารับบริการ เพื่อลดความแออัด รวมถึงการให้บริการห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดสร้างสุขภาพดีอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชน


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น