สธ. – กทม. พัฒนา GREEN & CLEAN Hospital Plus ชู 20 รพ.ระดับเพชร-ทอง-เงิน

แชร์ข่าวนี้

   

           กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานคร พัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานที่เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Plus ในระดับเพชร (Diamond) ระดับทอง (Gold)  และระดับเงิน (Silver) รวม 20 โรงพยาบาล

              วันนี้ (19 มีนาคม 2564) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยภายหลัง      การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข  ณ ห้องประชุมแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สถานพยาบาลลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง การใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS การลดการใช้พลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน สุขาภิบาลอาหารที่ปลอดภัย และการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล กรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ ตลอดจนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งในปี 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเป้าหมายให้สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ในระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 75 พร้อมขับเคลื่อนงานในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนเขตเมือง และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและสำนักงานที่มีการยกระดับจาก GREEN & CLEAN Hospital เป็น Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดยมุ่งหวังที่จะป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ เน้นการจัดการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

     นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital Plus ต้องมีการดำเนินงานกิจกรรม GREEN ได้แก่ การจัดการมูลฝอยทุกประเภทให้เป็นไปตามกฎหมาย การจัดการห้องส้วมตามมาตรฐาน HAS การลดการใช้พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย และการสุขาภิบาลอาหารและน้ำให้สะอาด รวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม GREEN ตลอดจนถ่ายทอดกิจกรรม GREEN สู่ภาคีเครือข่าย และชุมชน (Network)  ซึ่งการสร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community เป็นการขายผลและส่งเสริมให้ชุมชนมีการดำเนินกิจกรรม GREEN เพื่อลดโลกร้อนเช่นเดียวกับโรงพยาบาล โดยเครือข่ายที่ขยายผลอาจเป็นสถานพยาบาลลูกข่าย สถานศึกษา สถานประกอบการสำนักงานหรือชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายสำคัญคือมุ่งเน้นให้ประชาชนที่มารับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และนำไปสู่การลดภาวะโลกร้อน

ทางด้าน พลตำรวจโทโสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในปี 2562-2563            มีโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์จำนวน 20 โรงพยาบาล       โดยแบ่งเป็นระดับเพชร (Diamond) จำนวน 3 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับทอง (Gold) จำนวน 8 โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น และระดับเงิน (Silver) จำนวน 9 โรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข โรงพยาบาลคลองสามวา       สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ประเภทผลิตภัณฑ์ ชนะเลิศอันดับ 1 คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ประเภทกระบวนการ ชนะเลิศอันดับ 1 คือ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และรองชนะเลิสอันดับ 1 คือ โรงพยาบาลสงฆ์ และประเภท COVID-19 ชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงพยาบาลตำรวจ และรองชนะเลิสอันดับ 1 คือ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น