4 อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนคว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค

แชร์ข่าวนี้

         กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ดีเด่น  เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล  อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่นระดับภาค  

 

 

         นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน “Community Medical Sciences : Com Med Sci” โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง และดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 15 แห่ง ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นต้น โดยได้จัดตั้ง  “ศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” มี “อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ซึ่งเป็น อสม. ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นกลไกหลักที่ช่วยขับเคลื่อนศูนย์แจ้งเตือนภัยในการเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง รวมถึงสื่อสารแจ้งเตือนภัยสุขภาพ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น “กรมวิทย์ with you” ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเครือข่ายการทำงานในการแก้ไขปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพและการบริหารจัดการงานคุ้มครองผู้บริโภคของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

 

         นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการพัฒนาและยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เพื่อดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพและมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจร ทั้งนี้การพัฒนาองค์ความรู้ อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในปี พ.ศ.2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บูรณาการหลักสูตร “การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน” ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนา อสม. ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน โดยมุ่งหวังให้สามารถเฝ้าระวังและคัดกรองผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

         “วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ อสม. ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนางานสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยการยกย่องและเชิดชูเกียรติ อสม. ที่ทำความดี ความชอบ และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาคขึ้นเป็นปีแรก ได้แก่ ภาคเหนือ นางจิรารัตน์ ทรงพุฒิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านหนองเบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวหนูจันทร์ หินแสงใส สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีนาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ภาคกลาง นายชูชาติ เมฆตรู สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีบ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง และภาคใต้ นางสาวกานต์รวี ศิริทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านยางอุง อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี” นายแพทย์ศุภกิจ กล่า


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น