กรมการแพทย์ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียม

แชร์ข่าวนี้

กรมการแพทย์ เพิ่มศักยภาพเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียม
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 678205-1024x682.jpg
กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จัดการอบรมทันตแพทย์ในเครือข่ายบริการเพื่อบำรุงรักษาฟันเทียมและรากฟันเทียม ภายใต้โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ให้กับทันตแพทย์ในสถานพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการดูแลคงสภาพ
และจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมในผู้สูงอายุ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 678206-727x1024.jpg

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวว่า
ในปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อย อีกทั้งการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น การรักษาทางทันตกรรมในผู้สูงอายุจึงควรมีการบูรณาการในส่วนของการดูแลและรักษาสภาวะสุขภาพร่างกาย จิตใจ และโรคในช่องปากทุกแขนงเข้าด้วยกัน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความมั่นใจในการเข้าสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โครงการดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ ภายใต้แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งสถาบันทันตกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ มีการพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การเพิ่มศักยภาพของทันตบุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการให้บริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางทันตกรรมแก่สถานบริการสุขภาพเพื่อให้ดูแลทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้มาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน นอกจากนี้ สถาบัน
ทันตกรรมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล
ที่ ๙ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้นำเทคโนโลยี
ทันตกรรมรากฟันเทียมมาเสริมศักยภาพของฟันเทียมทำให้ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถานพยาบาลในเขตสุขภาพต่างๆ ทั้งประเทศในการฝังรากฟันเทียมและทำฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งการดูแลรักษาผู้ป่วยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องติดตามผลการรักษาเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานรากฟันเทียมและฟันเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการใส่รากฟันเทียมและฟันเทียม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 678207-682x1024.jpg

นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของประเทศ และกระจายสู่สถานบริการส่วนภูมิภาคให้ทั่วถึง และมีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ใส่รากฟันเทียมของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และยั่งยืน จึงนับเป็นโครงการที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง โดยในเขตสุขภาพที่ 12 นั้น มีการให้การรักษาดูแลผู้ป่วยมาอย่างต่อเนื่อง และมีการหมุนเวียนของทันตแพทย์ในพื้นที่ ซึ่งจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงระบบรากฟันเทียมดังกล่าวและการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทันตแพทย์จากเขตสุขภาพที่ 12 จำนวน 47 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
*********************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #ดูแลสุขภาพช่องปากพร้อมมูลเพื่อผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ #คลินิกทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุแบบพฤตพลัง


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น