กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้

แชร์ข่าวนี้

กรมควบคุมโรค เร่งดำเนินการตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้

 

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 11-5-1024x682.jpg
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เร่งดำเนินการตามแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ เพื่อให้ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ โดยมีเป้าหมายลดตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 25% ภายในปี 2568
วันนี้ (30 มีนาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อได้คร่าชีวิตประชากรไทยถึงร้อยละ 75 ของการเสียชีวิตทั้งหมด หรือประมาณ 320,000 รายต่อปี ในจำนวนนี้พบว่าประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี เมื่อพิจารณาความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 4 โรคสำคัญ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ตามลำดับ
กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ จึงได้จัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อตอบสนองการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคขององค์การอนามัยโลก รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยมีวิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ปลอดจากภาระโรคไม่ติดต่อที่ป้องกันได้ (A country free of the avoidable burden of Non-Communicable Diseases)เพื่อลดตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) 25% และบรรลุ 9 เป้าหมายโลกภายในปี 2568
สำหรับแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานโยบายสาธารณะและกฎหมายที่สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เร่งขับเคลื่อนทางสังคม สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปการจัดบริการเพื่อลดเสี่ยง และควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคและบริบทพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เพื่อลดภาระการป่วย การตาย ลดความพิการที่ป้องกันได้ อันมีผลมาจากโรคไม่ติดต่อ ด้วยความร่วมมือระหว่างภาคีภาคส่วนหลากหลายสาขาและประสานงานในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีและสร้างให้เกิดผลผลิตตามมาตรฐานสูงสุดไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

*********************************
ข้อมูลจาก : กองโรคไม่ติดต่อ /สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 30 มีนาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น