ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดหนองบัวลำภู

แชร์ข่าวนี้

                วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 

              “จังหวัดหนองบัวลำภู” ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตลอดระยะเวลา 18 ปี  ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

            ปัจจุบันจังหวัดหนองบัวลำภู มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 32,794 คนคิดเป็นร้อยละ 95 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 93 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง

             “ จังหวัดหนองบัวลำภู”  ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธานอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE  หลายผลงานได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นจังหวัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ,โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  ชุมชนบ้านกุดเต่า  ชุมชนหนองแก  อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4,3,2 ตามลำดับ,โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ,ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2  ,โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศปี 2559   และอำเภอศรีบุญเรือง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศปี 2563

 

            ด้าน“โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์”  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนจำนวน 1,018 คน โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน เป็นการพัฒนานักเรียน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก ดังคำขวัญของโครงการที่ว่า เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี

       

                 ในขณะที่การดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 08.00 – 18.00 น.ภายใต้แนวคิด ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ โดยผู้จัดการศูนย์และอาสาสมัคร คอยให้บริการต่างๆ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด 15 คน มีสมาชิกใช้บริการประมาณวันละ 50 คน ภายในศูนย์มีบริการให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่อง  ทั้งเรื่องการเรียน ความรัก  และยาเสพติด มีกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุข เช่น cover dance ร้องเพลง และเล่นดนตรี กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์โดยแต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี

                  ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาต ให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE  จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภูที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *