ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดภูเก็ต

แชร์ข่าวนี้

                เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

                 ตลอดเวลา 18 ปี ที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำ สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

                ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 120,530 คน คิดเป็นร้อยละ 98.95 มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน  และเรือนจำ  รวม 497 ชมรม มี ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 43 แห่ง

               “จังหวัดภูเก็ต”  เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6 และมีผลงานชมรมภายในจังหวัด ได้แก่ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4,โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1,บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต รางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1,อำเภอถลาง ได้รับรางวัลอำเภอ TO BE NUMBER ONE ชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2563

                                ด้าน“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต” ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  มีกิจกรรมทางเลือกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สมาชิก  TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตสาธารณะ ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว และได้รับการยอมรับ ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเยาวชน เพื่อเยาวชนและสังคม” “เก่ง สุข ดี ด้วยกิจกรรม   TO BE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรี กีฬาต้านยาเสพติดเเละการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งแกนนำเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ TO BE NUMBER ONE สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกองกิจการนักศึกษาได้มีการรณรงค์สอดส่องดูแล  และให้ข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้นักศึกษายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

             ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *