ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แชร์ข่าวนี้

                วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

                ในการเสด็จครั้งนี้นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้นำในการเข้าเฝ้าและกราบทูลรายงานแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ใจความว่าข้าพระพุทธเจ้า นายชยันต์  ศิริมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยข้าราชการ  นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ด และทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้

ตลอดเวลา 18 ปี ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตาม 3  ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมดูแลบุตรหลานและประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดร้อยเอ็ด เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรม ให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

                   “จังหวัดร้อยเอ็ด” ได้เข้าร่วมประกวดผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลระดับประเทศ ดังนี้ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลระดับประเทศ รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 5, รุ่นที่ 9  และรุ่นที่ 11 ,จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1,บริษัทไทยเพิ่มพูลโฮม ช็อป จำกัด เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2,โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1,อำเภอโพธิ์ชัย เข้าร่วมประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ปี 2564

            ปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ  6– 24 ปี จำนวน 275,598 คน คิดเป็นร้อยละ 80  มีชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา, ชุมชน, สถานประกอบการ เรือนจำ, สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 3,207 ชมรม  มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 72  แห่ง

                “วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด” (ธวัชบุรี) สังกัดสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2481 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาจำนวน 2,086 คน  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 125 คน

             ทั้งนี้ “ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด” (ธวัชบุรี) ได้ตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2561  กิจกรรมเด่นของชมรมคือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคน การสนับสนุนให้สมาชิกเล่นกีฬา ดนตรี งานศิลปะ วัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆ  ในขณะที่ศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี โดยให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 20 คน ดำเนินการโดยยึดหลักในการทำงานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ ประกอบด้วย บริการให้คำปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมดนตรีบำบัด การร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆ  ตามความสนใจของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม และส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  การได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำให้สมาชิกคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและเป็นเวทีให้ได้แสดงความสามารถในสิ่งที่ชื่นชอบ และยังทำให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  กิจกรรมที่ได้รับความสนใจ คือร้องเพลง  เต้น Cover Dance B-Boy เล่นดนตรี งานศิลปะ การให้คำปรึกษากับสมาชิก

              ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *