“ครูที่ปรึกษา” อีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนงานชมรม TO BE NUMBER ONE

แชร์ข่าวนี้

           โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น เนื่องจากช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญยิ่ง เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม การจัดตั้ง “ชมรม TO BE NUMBER ONE” ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานโครงการTO BE NUMBER ONE บรรลุเป้าหมาย “วัยรุ่นและเยาวชนมีกระแสนิยม การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”  มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็งทางจิตใจในการต่อต้านยาเสพติด และให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน

            “ชมรม TO BE NUMBER ONE”  เป็นที่รวบรวมคนดี คนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ชมรมTO BE NUMBER ONE สามารถจัดตั้งขึ้นได้ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน สมาชิกชมรมในสถานศึกษาซึ่งได้แก่ นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ทุกคนจะร่วมกันทำกิจกรรมใดๆก็ได้ที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ ต่อตัวสมาชิกและผู้อื่น ที่สำคัญต้องเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกได้ใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เกิดความภาคภูมิใจ และมองเห็นคุณค่าของตนเอง ช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด เช่น การไปร่วมเดินรณรงค์โครงการเพื่อสังคมต่างๆ การไปช่วยทำความสะอาด เก็บขยะ ทาสีกำแพงวัดหรือดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น

             “ครูที่ปรึกษา” นับเป็นบุคคลท่านหนึ่งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานของชมรมTO BE NUMBER ONE  คอยให้คำปรึกษาหากชมรมมีปัญหา และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในรูปแบบเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อให้สมาชิกในชมรมมุ่งสู่ความเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

             นางปทุมพร ซานโตส ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  เล่าว่าตนเองทำงานเป็นครูสอนสายอาชีวศึกษามาเป็นเวลา 14 ปี และเป็นครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิมาเป็นเวลา 10 ปี โดยจุดเริ่มต้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONEและได้รับหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมินั้น เกิดจากการที่ทางวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการTO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จมาเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 ในครั้งนั้นตนเองได้รับหน้าที่ดูแลน้องๆสมาชิกของชมรม เตรียมการถวายงานภายในศูนย์เพื่อนใจ ซึ่งถือว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นได้สร้างความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต  หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ตนเองจึงตั้งมั่นที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจในการทำงาน TO BE NUMBER ONE จนกระทั่งผู้บริหารของวิทยาลัยมองเห็นในความมุ่งมั่นนี้ จึงแต่งตั้งให้ตนทำหน้าที่ครูที่ปรึกษาชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิอย่างเป็นทางการในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

            สำหรับหลักการในการทำงาน TO BE NUMBER ONE ให้ประสบความสำเร็จที่ตนเองได้นำมาใช้นั้น คือจะมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ยึดหลักความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ยึดเยาวชนคือศูนย์กลางโดยร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างความฝัน ร่วมฝ่าฟัน ร่วมสืบสานตามจุดหมายที่วาดฝัน ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตทั้งในครอบครัวและการอยู่ในสังคมและจะต้องเตรียมตัวเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

 

              นางปทุมพรกล่าวด้วยความปลาบปลื้มใจว่า “โล่และเหรียญรางวัลบุคลากรดีเด่น” ที่ได้รับเป็นรางวัลในฐานะผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2563 นั้น ตนเองรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นอย่างยิ่งและจะขอเป็นหนึ่งฟันเฟืองเล็กๆที่สานต่อปณิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ต่อไป

            “โครงการ TO BE NUMBER ONE ในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ช่วยแก้ปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยเงียบทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยให้เยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *