อย.เตือน อย่าซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 Slimming Coffee ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ

แชร์ข่าวนี้

อย.เตือน อย่าซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 in 1 Slimming Coffee ฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุเป็นกาแฟลด
น้้าหนัก ตรวจสอบแล้วไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และผลวิเคราะห์เบื้องต้นพบสารไซบูทรามีน อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทน
รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับแจ้งจาก
ส้านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ว่าได้ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์
กาแฟ 3 in 1 Slimming Coffeeฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ
ระบุว่าเป็นกาแฟลดน้้าหนักไม่มีเลขสารบบอาหาร และเมื่อตรวจสอบด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย พบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการ
ปลอมปนสารไซบูทรามีน จากการตรวจสอบพบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เนื่องจากสารไซบูทรามีนเป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่มีผลข้างเคียง โดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต้อหิน หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยจะ
มีอาการข้างเคียง คือ ปากแห้ง ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ท้องผูก ท้าให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้
รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า หากผู้บริโภคต้องการลดความอ้วน ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
และควบคุมอาหาร โดยไม่กินอาหารพร่้าเพรื่อ ควรกินอาหารที่หลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมครบ 5 หมู่
ลดการกินอาหาร หวาน มัน เค็ม รวมทั้งควรออกก้าลังกายอย่างเหมาะสม และขอให้ผู้บริโภคค้านึงไว้เสมอว่า อาหาร
ไม่ใช่ยา ไม่สามารถช่วยบ้าบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคได้ นอกจากนี้ อย. ไม่เคยอนุญาตให้โฆษณากาแฟเป็น
อาหารลดน้้าหนัก จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้ว ยังอาจได้รับอันตราย
จากการปนเปื้อนยาหรือสารอันตรายที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ หากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้
ที่สายด่วน อย. 1556 หรือตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือเว็บไซต์ อย.
www.fda.moph.go.th


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น