ผลสำเร็จของชมรม TO BE NUMBER ONE กับการสร้าง “คนดีของสังคม”

แชร์ข่าวนี้

               “ชมรม TO BE NUMBER ONE” เป็นชมรมที่รวบรวมคนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน โดยทางชมรมมีการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เน้นเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของตนเอง อันเป็นหนทางห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งให้โอกาสและสนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมควบคู่กันไปด้วย โดยมีแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหลักที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานเพื่อบรรลุความสำเร็จ

                “ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์”  นับเป็นอีกหนึ่งชมรมที่ได้มีการรวบรวมคนเก่งคนดี การันตีด้วยผลงาน“รางวัลคนดี ศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564” รางวัลแห่งเกียรติยศการทำความดีของคน TO BE NUMBER ONE  ซึ่งได้แก่ นายภูริภัทร์ เข็มเพชร ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ และนายกอบชัย จันทร์ศรีงาม อดีตประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยทั้ง 2 ท่าน ได้มาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะคนทำงาน TO BE NUMBER ONE ให้เราได้เรียนรู้กัน

                นายภูริภัทร์ เข็มเพชรผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์ เล่าว่าตนเองได้เข้าเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านมาในนามของชมรมTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ตนเองได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด จนได้รับตำแหน่งผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจฯ  ตนเองมองเห็นข้อดีของจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กและเยาวชนโดยตรง เช่น กิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด หรือในช่วงนี้ที่มีสถานการณ์โควิด 19 นักเรียน ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ ทางชมรมมีการจัดกิจกรรมในช่วงบ่ายวันพฤหัสโดยเชิญศิษย์เก่าหรือคณาจารย์ที่มีความสามารถด้านต่างๆมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านทางออนไลน์กับเพื่อนสมาชิก นอกจากนี้ยังมีศูนย์เพื่อนใจมีรุ่นพี่ที่เป็นที่พึ่งคอยปรับทุกข์สร้างสุขให้กำลังใจ หยิบยื่นโอกาส ช่วยพัฒนาด้านความคิดในจุดที่เรายังมองไม่เห็น ฝึกให้เรารู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง พอได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ จากอาจารย์ทำให้เรามีกำลังใจไม่ท้อแท้ เกิดการพัฒนา  สู้ต่อไป ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไร เรามาปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE สามารถช่วยหาทางออกได้ 

                ปีนี้นับว่าเป็นปีที่ตนเองและครอบครัวรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ตนเองได้รับรางวัลถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคนดีศรีอุตรดิตถ์ ปี 2564  รางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ปี 2564  และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

              สำหรับตนเองแล้วคิดว่า“การเป็นคนดี” ไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนใคร เพราะการทำความดีไม่มีบรรทัดฐานตายตัว ตัวเองมักจะบอกรุ่นน้องเสมอว่าเราไม่ต้องไปแข่งกับใคร ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร เราต้องพยายามพัฒนาตัวของเราเองให้ดีที่สุด เพราะทุกคนมีค่าเท่ากันหมด ดังนั้นการทำความดีสำหรับตัวเองคือ ไม่มีบรรทัดฐาน จะทำมากหรือน้อย ขอให้เต็มใจทำ อยากฝากถึงน้องๆรุ่นต่อไป ใครที่สนใจกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนที่ตนเองเรียนอยู่ก็อย่าได้ลังเล  เพราะการได้เข้าชมรมจะช่วยให้เรามีโอกาสได้แสดงความสามารถออกมาได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองและได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นครอบครัว TO BE NUMBER ONE กับพวกเรากันเถอะ

              ในขณะที่นายกอบชัย จันทร์ศรีงามอดีตประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุตรดิตถ์บอกว่าตนเองได้นำเอาประสบการณ์ที่ได้จากการอยู่ชมรม TO BE NUMBER ONE มาใช้ในการทำงานเป็นอาจารย์ฝึกสอน ในตำแหน่งประธานสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้นำสโลแกน “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” มาใช้ในการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ตัวอย่างเช่น ตอนนี้นักเรียนส่วนใหญ่ที่ตนฝึกสอนต้องเรียนออนไลน์ ทำให้เด็กส่วนใหญ่เกิดความเครียด เพราะการเรียนออนไลน์ทำให้ภาระงานเพิ่มมากขึ้น    เราก็จะใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนถามปัญหาต่างๆกับเด็กนักเรียนที่เราสอน และแนะแนวทางต่างๆให้กับนักเรียน นอกจากนี้ยังใช้วิธีปรับเทคนิคการสอนให้เข้ากับเด็ก ในการสั่งงานแต่ละครั้งจะมีการสอบถามนักเรียนก่อนว่ามีภาระงานวิชาอื่นเยอะหรือไม่ ถ้ามีเยอะก็จะเลื่อนการสั่งงานในวิชาที่ตนเองสอนไปก่อน รอในครั้งถัดไปที่เด็กมีความพร้อม   การได้รับ“รางวัลคนดี ศรีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564” สำหรับตนเองแล้วถือเป็นขวัญกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้กับสังคม

            ทั้งนี้ตนเองมองว่า “การเป็นคนดี”คือ การที่เราได้สร้างประโยชน์ต่างๆให้กับส่วนรวมได้รับรู้รับฟังปัญหาของส่วนรวม แล้วนำเสนอให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยหาทางออกแก้ไขปัญหา อยากฝากน้องๆว่าไม่ต้องอายที่จะเข้ามาอยู่ในชมรม TO BE NUMBER ONE ขอเพียงให้เรามีความกล้าที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง

           “ เหล่านี้คือตัวอย่างที่น่าภาคภูมิใจที่เป็นผลผลิตของ “โครงการ TO BE NUMBER ONE” ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความเก่งและความดี มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตัวเอง เพราะทุกคนต่างมีดีอยู่ในตัวเอง หากค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ สนใจและมีความถนัด สามารถฝึกฝนพัฒนา ทำจนเป็นผลสำเร็จ ได้ทำแล้วมีความสุขเกิดความภาคภูมิใจ และยังสามารถต่อยอดพัฒนาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคมและประเทศชาติได้อีกด้วย”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *