กรมสุขภาพจิต จัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2564 เชิญชวนคนไทย “วัดใจ…ไปด้วยกัน”

แชร์ข่าวนี้

(10 ตุลาคม 2564) กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2564 หรือ World Mental Health Day 2021 โดยในปีนี้กรมสุขภาพจิตพร้อมประสานความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยอย่างครอบคลุม พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกัน “วัดใจ” โดยเห็นความสำคัญของการสำรวจทั้งทางกายและทางใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดี
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขนั้นพยายามให้พี่น้องประชาชนหมั่นสำรวจอาการทางกายของตนเอง โดยเมื่อสงสัยว่าตนเองอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 แล้ว นอกจากการตรวจชุดทดสอบโควิด ยังต้องวัดอุณหภูมิ วัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งพี่น้องประชาชนหลายคนเริ่มเข้าใจการวัดสัญญาณทางกายต่างๆ นี้แล้ว แต่เราอยากให้เพิ่มเรื่องการ“วัดใจ” อย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปผ่านสามหมอ ขอช่วยวัดใจประชาชน รวมถึงทุก รพสต และโรงพยาบาลช่วยกันวัดใจประชาชนและตนเองด้วย บรรยากาศความรักและห่วงใยในสังคมจะเกิดขึ้น โดยหลังจากนี้จะเพิ่มเติมการเข้าถึงกลุ่มเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงานมากขึ้น โดยกรมอนามัยจะประสานกับกรมสุขภาพจิต เชื่อมต่อไปยังทุกโรงเรียนและสถานประกอบการ วัดใจนักเรียน ครู ผู้ปกครอง นายจ้าง ลูกจ้าง ทั่วประเทศไทย และจะมีการติดตามผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตในโรงเรียน และแรงงานต่อไปอยากให้พี่น้องประชาชนที่กำลังปรับตัวกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal นั้น ให้ความสำคัญกับการประเมินสุขภาพจิตตัวเองให้เป็นกิจวัตรหนึ่งในแต่ละวัน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้และในอนาคตด้วย
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า จากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงนาม ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลเพื่อคัดกรอง และค้นหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด 19 ระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยผ่าน
แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เป็น เครื่องมือให้ อสม. ใช้คัดกรองสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จากข้อตกลงดังกล่าว อสม. ได้นำเครื่องมือการคัดกรองสุขภาพจิตไปคัดกรองประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 จำนวน 1,010,632 คน พบว่า ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการเกิดความเครียด ภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งได้ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยใช้กลไก 3 หมอ ให้การดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูสุขภาพใจของประชาชนได้ในพื้นที่แบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ การที่ อสม. ดูแล “วัดสุขภาพใจของประชาชน” ในชุมชน เป็นการดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมและรอบด้าน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะทำให้เกิดความเข้มแข็งและปลอดภัยจากผลกระทบต่าง ๆ และผ่านพ้นภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการติดตามผลกระทบด้านจิตใจของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ Mental Health Check In หรือ เรียกง่าย ๆ ว่าเป็นการ “วัดใจ” โดยผลการวัดใจของประชาชนในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้นถือเป็นช่วงที่ประชาชนมีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงสุดตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติ โดยมีภาวะเครียดสูง 45.5% เสี่ยงซึมเศร้า 51.5% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 30.6% และมีภาวะหมดไฟ 17.6% และเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นในปัจจุบัน โดยในเดือนกันยายน 2564 มีภาวะเครียดสูง 14.2% เสี่ยงซึมเศร้า 16.5% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 10.1% และมีภาวะ
หมดไฟ 6.0% แต่ในขณะเดียวกันนั้นยังไม่ถือว่าลดต่ำลงจนถึงระดับปกติ ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน 2564 นั้นเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด โดยมีภาวะเครียดสูง 2.2% เสี่ยงซึมเศร้า 2.8% เสี่ยงฆ่าตัวตาย 1.2% และมีภาวะหมดไฟ 4.2% โดยเมื่อกรมสุขภาพจิตทำการสำรวจแล้ว จึงสามารถให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดการความเครียด/อารมณ์ สุขภาพจิตศึกษา การให้คำปรึกษารายบุคคล/ครอบครัว การส่งต่อพบแพทย์รักษา รวมไปถึงการประสาแหล่งสนับสนุนทางสังคมอื่น ๆ เช่น สำนักทะเบียน พม. กองทุนการศึกษาจึงจะเห็นได้ว่า การสำรวจด้านสุขภาพจิตนั้นมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากประชาชนสามารถวัดใจตัวเองได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยกรมสุขภาพจิตวางแผนจะดำเนินการร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อบูรณาการการวัดใจให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกับระบบสามหมอที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คอยสนับสนุนการวัดใจตัวเองเป็นระยะ ก็จะทำให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ประชาชนสามารถ “วัดใจ” ตัวเองได้ ผ่านช่องทาง https://checkin.dmh.go.th ซึ่งจะมีการประเมินผลวัดใจ มีคำแนะนำการดูแลที่เหมาะสมเบื้องต้น และสามารถให้บุคลากร กรมสุขภาพจิตติดต่อกลับได้เพื่อดูแลต่อเนื่องระยะยาว
โดยกิจกรรมวันสุขภาพจิตโลกประจำปี 2564 ในครั้งนี้ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “วัดใจ…ไปด้วยกัน” นำโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต คุณสิตางคุ์ บัวทอง (แม่สิตางคุ์ เน็ตไอดอล) ดีเจอาร์ต จากคลื่น 94 EFM คุณแอนนา ชวนชื่น และ พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต ต่อด้วยการทอล์คด้านสุขภาพจิต ในช่วง ME Talk : ม้านั่งสีขาวกับเรื่องราวของฉัน ตอน “ช่วงเวลาวัดใจ” โดยคุณนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ เอเอฟ) คุณนรินทร ชฎาภัทรวรโชติ น้องเกรซ Miss Thailand World 2019 ทูตกรมสุขภาพจิต คุณอุ๋ย บุดดา เบลส คุณแพท พาวเวอร์แพท คุณปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา
รองประธานสภาเด็กและเยาวชน และดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินวง Klear ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะทำการเผยแพร่กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป โดยท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมกิจกรรมดังกล่าวผ่านทางเฟชบุคของกรมสุขภาพจิตได้ในวันและเวลาดังกล่าวเป็นต้นไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น