เช็กเลย ! รับเงิน 2 เด้ง เงินอุดหนุนบุตร – เงินสงเคราะห์บุตร รวม 1,400 บาทต่อเดือน

แชร์ข่าวนี้

    ผู้ปกครองท่านใดมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม และเงินอุดหนุนบุตร ทีเดียว 2 เด้ง 600 บาท และ 800 บาท รวม 1,400 บาทต่อเดือน เช็กคุณสมบัติเลย

 
เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตรสงเคราะห์บุตร


             การมีลูกสักคนคงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่ตามมา แต่ก็ยังได้ผ่อนคลายและเบาลงมากเพราะมีเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคม และเงินอุดหนุนบุตร ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งหลายคนยังสงสัยว่าแตกต่างกันอย่างไร  โดยสิ่งที่เหมือนกันคือ เป็นการให้เงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ เช่นเดียวกัน แต่มีข้อแตกต่างตรงที่เป็นคนละโครงการกัน ให้ความช่วยเหลือคนละกลุ่ม และจำนวนเงินที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนี้

             – เงินสงเคราะห์บุตร เป็นของกองทุนประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม ซึ่งต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนวันที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะได้รับเดือนละ 800 บาท

             – เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล จะให้สิทธิ์กับเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน โดยสมาชิกในครอบครัว มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี และไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งจะได้เดือนละ 600 บาท

ผู้ประกันตนจะรับเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทั้ง 2 อย่างได้ไหม ?


             ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือน และมีบุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ สามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์บุตรได้เลย

             นอกจากนี้ ยังมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ถ้าผู้ประกันตนอยู่ในครอบครัวยากจน สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 100,000 บาท/คน/ปี และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ก็ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ด้วย

             เท่ากับว่าผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทั้ง 2 ทาง ไม่ว่าจะเป็นเงินสงเคราะห์บุตร และเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รวมจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,400 บาท ต่อบุตร 1 คน

ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้บ้าง ?


             สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองและบุตรดูก่อนว่าสามารถลงทะเบียนได้หรือไม่

เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตรสงเคราะห์บุตร

 

เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


             – ต้องมีสัญชาติไทย

             – พ่อแม่ของเด็กต้องมีสัญชาติไทย หรือคนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย

             – เด็กเกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนครบ 6 ปีบริบูรณ์

             – อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

             – ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด


             – มีสัญชาติไทย

             – เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ (ไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้)

             – เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

             – อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกในครัวเรือนที่อาศัยอยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 180 วันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี (นำรายได้รวมทั้งครัวเรือน 1 ปี มาหารด้วยจำนวนสมาชิกในครัวเรือน)

             – มีประกันสังคม หรือไม่มี ก็สามารถลงทะเบียนได้

             – รับราชการก็สามารถลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ไหน ?


             – หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีก่อนหน้า ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับโอนเงินต่อเนื่องจนบุตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์

             – ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือเพิ่งคลอดบุตรในช่วงปลายปี 2563 ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยตามสถานที่รับลงทะเบียนต่อไปนี้

             – กรุงเทพมหานคร : ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

             – เมืองพัทยา : ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

             – ส่วนภูมิภ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น