To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี”

แชร์ข่าวนี้

                “To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี”ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยปลูกฝังทัศนคติของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนทูบีให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สู่เป้าหมายการเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

              นายมนัส บุญธรรม ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิ

กล่าวว่าชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่พ.ศ.2560 การดำเนินงานของชมรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างหลากหลายเพื่อตอบสนองความชอบและความต้องการของสมาชิก เช่น กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยหัวใจทูบี วงดนตรีสระพังวิทย์ กิจกรรมธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยแรงคนทูบี สระพังใจดีทูบีให้น้อง เป็นต้น โดยมุ่งเน้นดำเนินงานตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี คือ ส่งเสริมให้เยาวชนรวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ตนเองชื่นชอบ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม สู่เป้าหมายการเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด    

               สำหรับที่มาของกิจกรรม To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี” ของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคมนั้น ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของชาว TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำไร่อ้อย และปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สมาชิกของชมรมเราจึงมีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร และยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองของสมาชิกมาร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงและพัฒนางานเกษตรให้กับโรงเรียน ทำให้พื้นที่บริเวณโรงเรียนเหมาะสมกับการทำกิจกรรมด้านการเกษตร

 

                นายมนัสเล่าต่อไปว่า จากนั้นเป็นต้นมาทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรม To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี” ขึ้น เพื่อทำกิจกรรมพัฒนา ความรู้ประสบการณ์ด้านการเกษตร เคหะกิจเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการทำงานประสานร่วมกับชุมชน ผู้ปกครอง รวมทั้งที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก

โดยทางชมรมจะมีการประสานร่วมกับทุกฝ่าย ภายใต้องค์ประกอบ 3 ก เป็นหลักในการดำเนินงาน คือ กรรมการ ยุวเกษตรกรทุกคนที่เป็นกรรมการล้วนเป็นลูกหลานเกษตรกร กองทุน ยุวเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ให้กับกองทุนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ ส่วน กิจกรรม มีกิจกรรมสระพังใจดีทูบีให้น้อง โดยทางชมรมได้นำผลผลิตจากยุวเกษตรกรไปทำโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนในเครือข่ายที่มีความขาดแคลน

              ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “To be Young Smart Farmer ยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบี”คือกิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างทักษะอาชีพ เสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต  การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ปลูกฝังทัศนคติของเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร ในขณะที่เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มาเข้าร่วมกิจกรรมยุวเกษตรกร ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้สึกว่าตนเองมีตัวตนในชุมชน เอาเวลาที่เคยไปอยู่กับเพื่อนนำมาใช้ทำไร่ทำสวนในโรงเรียน ช่วยสร้างรายได้ ส่วนผลผลิตของโรงเรียนนอกจากมีผักสวนครัว มีผลไม้ เช่น เมล่อน แก้วมังกร มะม่วง แล้วยังมีการเลี้ยงสัตว์และปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกด้วย โดยกิจกรรมจะเน้นแนวทางทำเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งจะมีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอำเภอบ้านแท่นและเกษตรจังหวัดชัยภูมิ มาให้ความรู้ด้านการเกษตรกับทางชมรมด้วย

           ด้านนายธนบดี ทองดีหรือ “บิ๊กบอส”ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสระพังวิทยาคม จ.ชัยภูมิกล่าวว่าตนเองทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมยุวเกษตรกรของชมรม ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์พืชผัก ผลไม้ เข้ามาปลูก การดูแลจำหน่ายผลผลิตและนำผลผลิตไปต่อยอดในโครงการอาหารกลางวันสำหรับน้องๆหรือโครงการสระพังใจดีทูบีให้น้อง ประโยชน์ที่ได้รับจาการทำกิจกรรมนี้ได้ช่วยเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับตนเองมากขึ้น  และได้นำไปปรับใช้กับการทำงานที่บ้านซึ่งเป็นเกษตรกรเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องในชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ทราบถึงข้อดีของการทำเกษตร แม้ว่าการทำเกษตรจะต้องใช้เวลาและความอดทน และอาจมีอุปสรรคบ้าง เช่นในช่วงหน้าแล้งที่ขาดแคลนน้ำ เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา เช่นของเราใช้การขุดเจาะน้ำบาดาลมาช่วยแก้ปัญหาหรือเรื่องของโรคและแมลงศัตรูพืชเราก็นำความรู้ที่เกษตรอำเภอแนะนำมาปรับใช้ในการดูแลผลผลิตของเรา เป็นต้น

             “การได้ทำกิจกรรมยุวเกษตรกรไทยหัวใจทูบีทำให้ตนเองมีมุมคิดที่ดีขึ้น จากแต่ก่อนที่ไม่เคยรู้จักโครงการ TO BE NUMBER ONE และอาจใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเท่าไหร่ แต่พอมารู้จักโครงการนี้ก็ทำให้เลิกอะไรที่ไม่ดีไปได้ โครงการได้ให้อะไรตนเองหลายๆอย่าง ยิ่งได้มาทำกิจกรรมก็ยิ่งได้เห็นถึงประโยชน์ของโครงการไม่ว่าจะเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา และช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด  แล้วยังช่วยในการเสริมทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ การทำงานเป็นหมู่คณะ การมีจิตอาสา มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นต้น”


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น