แชมป์ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564

แชร์ข่าวนี้

           เมื่อเร็วๆนี้  ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE  จาก 146 แห่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2564 โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการปรับรูปแบบ และวิธีการประกวดตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ NEW NORMAL ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

              โอกาสนี้นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานมอบหมายจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นผู้แทนทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานในการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO  BE  NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2564 

             พร้อมทั้งได้กล่าว เชิญชวนผู้บริหารและผู้ร่วมงาน น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นศูนย์รวมก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย เยาวชนชาวไทย เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดและกล่าวแสดงความยินดีกับ จังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลพระราชทานและแสดงความชื่นชมกับทุกทีมที่เข้าร่วมประกวด แม้จะไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่ได้รับคือ การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิด แนวทางการดำเนินงาน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีคุณค่า ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   เรือนจำและทัณฑสถาน  และสำนักงานคุมประพฤติ เพื่อนำไปใช้พัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานของตนเอง

             การประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE กำหนดจัดเป็นประจำทุกปี เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันพัฒนาต่อยอดงาน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่    ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ไปพร้อมกับการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติด โดยใช้ “กิจกรรม”  เป็นเครื่องมือดำเนินงานที่สำคัญ มีโครงสร้างการดำเนินงาน 2 ระดับ คือ โครงสร้างจังหวัด TO BE NUMBER ONE และอำเภอ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานการบริหารจัดการและบูรณาการภาพรวมและโครงสร้างชมรม TO BE NUMBER ONE  ซึ่งขณะนี้มีจัดตั้งครอบคลุมทั้งในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ ในทุกจังหวัด จัดกิจกรรมตอบสนองกับความต้องการ ของสมาชิก ก่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อสมาชิกเอง บุคคลอื่น ชุมชน และสังคม ส่วนรวม

            ผลการตัดสินการประกวดผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 ระดับภาคกลางและตะวันออกที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ…

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ได้แก่ จ.ชลบุรี , จ.สระบุรี,จ.จันทบุรี,จ.ฉะเชิงเทรา,จ.ปราจีนบุรี,จ.ราชบุรี,จ.สระแก้ว,จ.สมุทรปราการ,จ.เพชรบุรี /ระดับทอง ได้แก่ จ.ระยอง /ระดับเงิน ได้แก่ จ.ประจวบคีรีขันธ์,จ.สมุทรสาคร,จ.อ่างทอง,จ.สมุทรสงคราม /กลุ่มดีเด่นได้แก่ จ.พระนครศรีอยุธยา,จ.ตราด,จ.สิงห์บุรี

             ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว,อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี,   อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี,อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา และอีก  9  อำเภอที่ได้สิทธิพิเศษคัดเลือกเข้าสู่การประกวดระดับประเทศเพิ่ม ได้แก่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี,อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม, อ.เสนา                       จ.พระนครศรีอยุธยา,อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์,อ.แหลมงอบ จ.ตราด,อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี,อ.พระประแดง         จ.สมุทรปราการ,อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี,อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

            ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ได้แก่ ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร,ชุมชนบ้านไผ่งาม จ.สระแก้ว /ระดับเงิน ได้แก่ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา,ชุมชนบ้านหนองไทร จ.ชลบุรี,ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ             จ.ปราจีนบุรี,ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย จ.สุพรรณบุรี /กลุ่มดีเด่น ได้แก่  ชุมชนบ้านกล้วย จ.สุพรรณบุรี,ชุมชนตำบลคลองห้า จ.ปทุมธานี,ชุมชนบ้านหนองปรือ  จ.สระแก้ว,ชุมชนบ้านขุนโลก จ.สิงห์บุรี

          ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จ.ราชบุรี,โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  จ.เพชรบุรี /ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ได้แก่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี  /ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี,โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จ.สระแก้ว,โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  จ.ฉะเชิงเทรา,โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จ.ชลบุรี,โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร /ระดับเงินได้แก่ โรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา,โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   จ.ระยอง,โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา /กลุ่มดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร,โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” จ.ชลบุรี,โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร,โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร จ.ปทุมธานี,โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”  จ.พระนครศรีอยุธยา 

         นอกจากนี้ยังมีอีก 4 ชมรมที่ได้รับคัดเลือกเพิ่ม ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จ.ชลบุรี,โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา,โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง,โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี /ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี /กลุ่มดีเด่น ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ                จ.สมุทรปราการ,วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จ.สระแก้ว,วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี,วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 จ.เพชรบุรี

          ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ได้แก่บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ/ระดับทองได้แก่บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ปราจีนบุรี,บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน) จ.สระแก้ว

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จ.สมุทรสาคร/กลุ่มดีเด่นได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร,บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด สาขา        จ.ฉะเชิงเทรา,บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม

           ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ปทุมธานี,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สุพรรณบุรี,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จ.นครปฐม,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จ.ชลบุรี,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จ.สมุทรปราการ/กลุ่มดีเด่นได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จ.นครปฐม,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จ.ระยอง,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.สระบุรี,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา  จ.นครปฐม,ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  จ.นครปฐม

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ได้แก่เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี,เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา,เรือนจำกลางระยอง จ.ระยอง,เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร,เรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุรี /กลุ่มดีเด่น ได้แก่ เรือนจำจังหวัดสระบุรี,เรือนจำกลางสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม,ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จ.ชลบุรี,เรือนจำกลางชลบุรี จ.ชลบุรี

            ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี /กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *