ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอ่างทอง

แชร์ข่าวนี้

              วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE  ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น  เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

         จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 54,368 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.80 มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  179 แห่ง, ชุมชน 299 แห่ง,  สถานประกอบการ 14 แห่ง, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 แห่ง, เรือนจำ 1แห่ง และในสำนักงานคุมประพฤติ 1 แห่ง  ด้วยความมุ่งมั่นสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 ในปี 2561 นอกจากนี้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 8 จำนวน 4 คน และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในปี 2561

              โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

              ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง มีกิจกรรมเด่น คือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ  ที่เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลสำเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยงและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการ กับปัญหาอย่างเหมาะสม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *