ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดอุทัยธานี

แชร์ข่าวนี้

                เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุทัยธานี  ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

               จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  และการสร้างและพัฒนาเครือข่าย  มีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยคณะกรรมการจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานขับเคลื่อนการดำเนินงาน

           ปัจจุบันจังหวัดอุทัยธานี มีเยาชน อายุ 6 – 24 ปี เข้าร่วมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE แล้วจำนวน 61,663 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72  มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งในชุมชน , ในสถานศึกษา , สถานประกอบการ , เรือนจำ, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ  จังหวัดอุทัยธานีมีชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา

                สำหรับโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียน การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,706 คน การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ใช้รูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” และ “โรงเรียนคือครอบครัว” มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เช่น  กิจกรรม Folk song , ดนตรีประสานใจห่างไกลยาเสพติด, Cover Dance , Magic Bag , และกิจกรรมค่ายคุณธรรม นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลและช่วยเหลือเพื่อนๆให้ห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติด  ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คือ สมาชิกในชมรมทุกคนมีพื้นที่และโอกาสในการแสดงออกถึงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีจิตอาสา ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือสุ่มเสี่ยงได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอื่นมากขึ้น

               ส่วนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  ได้เปิดมาแล้ว 4  ปี ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์  ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน  มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา EQ การร้อง เต้น ศิลปะ ดนตรี และงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องประดับจากผ้าทอ , กิจกรรมประดิษฐ์โมบายกะเหรี่ยง , กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากแป้งข้าวโพด และกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

          ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานีที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *