สธ. ออกกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และ การให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 มีผลตั้งแต่ 14 พย.นี้ ถึง 13 พย. ปีหน้า

แชร์ข่าวนี้

      กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 7860368A-63D9-421F-9C4F-F864E16D4971.jpg
​นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โดยเหตุผลของการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อผู้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่ต้องปิดกิจการ ตามมาตรการสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกฎกระทรวงฉบับนี้ จึงเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ โดยให้ ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ให้กับผู้ประกอบกิจการ โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นอีก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง ให้เข้าใจเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__41115689-1024x768.jpg
​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประเภทที่มีข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมภายในท้องถิ่นตามมาตรา 32 (1) ในลักษณะ ที่เป็นการค้า 2) ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดตามมาตรา 34 3) ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามมาตรา 41 วรรคสอง 4) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาดตามมาตรา 38 และ 5) หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ตามมาตรา 38 ทั้งนี้ ไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามมาตรา 19 และค่าบริการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
“สำหรับแนวทางการปฏิบัติในการยกเว้นค่าธรรมเนียม มีดังนี้ 1) กรณีการขออนุญาตสำหรับ ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาต 2) กรณีการขอหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ ให้ยึดตามวันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้ง 3) กรณีการขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดตามวันสิ้นอายุใบอนุญาต 4) กรณีครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งสำหรับผู้ประกอบกิจการรายเก่า ให้ยึดวันที่ครบกำหนดชำระค่าธรรมเนียม และ 5) ราชการ ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการให้ปรากฏหลักฐานการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวงฯ นี้ ในเอกสาร ที่แสดงการอนุญาตหรือรับรองการแจ้ง เช่น บันทึกหรือสลักหลังไว้ในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือในทะเบียนคุมใบอนุญาตที่ราชการส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมจัดทำสำเนาคู่ฉบับไว้ด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว
***
กรมอนามัย / 28 พฤศจิกายน 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น