สธ. ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

แชร์ข่าวนี้

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมณ์ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ไม่ยอมรับและไม่ทน
ต่อการทุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุขอย่างจริงจัง

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_8-ธ_0.ค.-64_๒๑๑๒๐๘-1024x613.jpg

วันนี้ (8 ธันวาคม 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 12/2564 พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ป.ป.ช. ระดับ AA (95-100 คะแนน) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
มุ่งสร้างความสุขให้เกิดกับประชาชน ควบคู่กับการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายมุ่งเน้น ในการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จึงกำหนดหัวข้อหลักของการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คือ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายมุ่งเน้นดังกล่าว

“กระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ทั้งจะปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ” นายอนุทิน กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการ “3 ป. 1 ค.” คือ ปลูกและปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม และเครือข่าย ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ตามหลัก “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรทุกระดับไม่รับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

************************ 8 ธันวาคม 2564


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น