19 ปีที่ จ.ระนองน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์ข่าวนี้

           เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน2564 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม  การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBERONE  ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

             ตลอดระยะเวลา 19  ปี จังหวัดระนองได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ดำเนินงานตาม  3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ขับเคลื่อนอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ พร้อมพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบระดับประเทศ พัฒนานวัตกรรมและมีการขยายเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี

            “จังหวัดระนอง”ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานของใต้ฝ่าพระบาทมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 51,757 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทุกประเภท 346  ชมรม และได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน

            สำหรับ “โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2449 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 2,070  คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการTO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน และได้มีการก่อตั้ง“ชมรม TO BE NUMBER ONE” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยน้อมนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ มาใช้ในการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติดและความประพฤติของนักเรียน โดยสร้างกระแสนิยม จัดกิจกรรมให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่น และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน  ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเทดำเนินงานอย่างจริงจังจากรุ่นสู่รุ่น นักเรียนของโรงเรียนพิชัยรัตนาคารจึงมีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ส่งผลให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นที่รู้จักและมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ของจังหวัดระนอง

                นอกจากนี้ทาง“ชมรม TO BE NUMBER ONEโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร” ยังได้ส่งเยาวชนเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ทุกปี  ในปีนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศ รุ่นที่ 11ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปี  และได้จัดตั้ง “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 40 คน มีหลักการทำงาน คือ มุ่งมั่นแก้ไข ใส่ใจไปด้วยกัน กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯมีบริการให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม ทางโทรศัพท์และทางออนไลน์  การพัฒนาอีคิว เน้นการฝึกสมอง เช่น การเล่นเกมส์ฝึกสมอง การฝึกแก้ปัญหาพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับทางสมาชิกเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้อง รำ เล่น เต้น ศิลปะ ดนตรี

               ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ จำนวน 30 คน เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดระนอง ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป                                                                                          


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น