กรมการแพทย์ สธ. ร่วมกับ มจร. ร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการด้านพระสงฆ์

แชร์ข่าวนี้

     กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ

วันนี้ (21 มกราคม 2565) ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งการลงนามฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการแพทย์ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์สนับสนุนบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เอื้อต่อพระธรรมวินัย

ด้านพระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาเครือข่าย การอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ด้านพระพุทธศาสนากับสุขภาวะองค์รวมที่จะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ และชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ทั้งนี้ สองฝ่ายจึงมีความเห็นร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการบริการสุขภาพและวิชาการฉบับนี้ขึ้น โดยบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือฉบับนี้มีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเป็นต้นไป ซึ่งเป็นการ บูรณาการความร่วมมือทางด้านบุคลากร ข้อมูล เครื่องมือ สถานที่ ตลอดจนด้านการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพแด่พระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานงาน และประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

***************************************** 21 มกราคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น