ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

แชร์ข่าวนี้

             เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

             การเสด็จในครั้งนี้ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม เฝ้ารับเสด็จและกราบทูลรายงานว่าข้าพระพุทธเจ้า นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม รู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO  BE  NUMBER  ONE  ของจังหวัดสมุทรสงครามและทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนท้ายหาด ในวันนี้

           ตลอดเวลา 19 ปีที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด  โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน  มีองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 36,971 คน คิดเป็นร้อยละ 92.64 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 119 ชมรม จังหวัดสมุทรสงครามได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง

           ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE  เรือนจำกลางสมุทรสงครามผ่านเข้าสู่การประกวด ระดับประเทศ ในปี 2563 และปี 2564 และด้านการพัฒนาสมาชิกมีผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค และระดับประเทศมาโดยต่อเนื่อง มีเยาวชนที่ได้รับรางวัลเป็น TO BE NUMBER ONE IDOLจำนวน 5 คนร่วมตามเสด็จไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ

              ด้านนางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายหาด กล่าวว่าโรงเรียนท้ายหาด เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีอายุครบ 45 ปี  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 635 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 42 คน  โรงเรียนท้ายหาดได้น้อมนำหลักการการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง ยาเสพติด” ให้ดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ตามความสนใจและความชอบของตนเอง พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเป็นอย่างดี

 

                 ในขณะที่นางสาวภัทรสุดา อินกับจัน ประธานชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนท้ายหาด กล่าวว่าชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนท้ายหาด  จัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2556 การดำเนินงานยึดหลัก 3 ก  3 ย จัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกและบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  รณรงค์และแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนโรงเรียนท้ายหาด  จัดกิจกรรมให้นักเรียน  กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมที่สมาชิกสามารถนำไปหารายได้ระหว่างเรียนได้

                 นางสาวณัฐณิชา จันทร์อ่อน ผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE กล่าวว่าศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนท้ายหาดเปิดบริการและให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังจากโรงเรียนเลิก บริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดกิจกรรมพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ตามความสนใจของสมาชิก เช่น กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากปลาทู  น้ำสมุนไพรและขนมพิลังกาสา การเต้น Cover dance และกิจกรรมด้านภาษาสร้างสรรค์ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน สมาชิกที่สนใจกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามตารางที่จัดทำขึ้น

             ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามและสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเคยติดยาเสพติดและมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำ  เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น