สบยช. เปิดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 17
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

แชร์ข่าวนี้

 

สบยช. ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้ใช้ยาและสารเสพติด เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ก่อให้เกิดปัญหาสังคม ที่สลับชับซ้อน ไม่เพียงแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น หากแต่ส่งผลกระทบ แก่ครอบครัว สังคม รวมทั้งประเทศชาติ เมื่อผู้ใช้ยาและสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พยาบาลจึงเป็นผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดและมีความสำคัญในการดูแล ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อพิจารณาหลักสูตร
ที่ผลิตพยาบาลของสถาบันการศึกษาต่างๆในประเทศไทย เนื้อหา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีเป็นการมุ่งเตรียมพยาบาลเพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การพยาบาลทั่ว ๆ ไป ส่วนปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการพยาบาลจิตเวช มีชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนน้อย และเมื่อพิจารณาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรการพยาบาลในระดับปริญญาโท ยังไม่มีหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด การดูแลผู้ป่วยยาเสพติดมีความสำคัญและเป็นที่เรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน พยาบาลจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้
ในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดี เกิดความเชื่อมั่นในการเข้ารับบริการ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี
กล่าวเพิ่มเติม สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2551 – 2564 รวมจำนวน 16 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 377 คน ครอบคลุมทั้ง 12 เขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่ 17 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศ จำนวน 29 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด โดยสามารถปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด ในเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาด้านยาและสารเสพติด รวมถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ความคุ้มทุน คุ้มค่า
ในการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง และอนุมัติจากสภาการพยาบาลให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง สาขาการพยาบาลศาสตร์ จำนวน 50 หน่วยคะแนน จากการประเมินผลหลักสูตรพบว่าผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก การติดตามผลภายหลังการอบรม พบว่า ผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานเห็นว่าผู้ข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดี เข้าใจและเข้าถึงผู้ป่วยยาเสพติดมากขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
ได้อย่างถูกต้อง เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่บุคลากรในทีมสุขภาพได้

 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น