ความภาคภูมิใจและสิ่งดีๆที่เยาวชน “ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ” ได้จากโครงการ TO BE NUMBER ONE

แชร์ข่าวนี้

              ชมรมTO BE NUMBERONE “ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ” 1 ในชมรมที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564   แม้ปีนี้จะยังไม่ได้รางวัล แต่ทั้งหมดคือความภาคภูมิใจและประสบการณ์ดีๆที่เยาวชน “ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ” ได้จากโครงการTO BE NUMBER ONE

              จ่าอากาศโท พงษ์สุธรรม เพชรโชติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตคลองสามวา ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ กล่าวว่าชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 28 มกราคมปี 2562 ด้วยการชักชวนจากฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองสามวา เนื่องจากเห็นว่าทางชุมชนมีการจัดกิจกรรมกับเยาวชนอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ที่ทำการชุมชนเป็นที่ทำการชมรม หลังจากจัดตั้งชมรมและมีคณะกรรมการชมรม โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ร่วมลงพื้นที่ชุมชน ร่วมวางแผนกำหนดแนวทางการทำกิจกรรมโดยยึดหลักเยาวชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เด็กได้แสดงออก ทั้งความรู้ ความสามารถในตัวเอง ทำกิจกรรมตามความต้องการและความสนใจของตัวเอง เน้นส่งเสริมความสามารถ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ให้เยาชนทำในสิ่งที่ตนเองถนัด กระตุ้นให้เยาวชนมารวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน และทุกครั้งก่อนทำกิจกรรมจะมีการประชุมปรึกษางานกันและสอดแทรกเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้กับเยาวชนโดยจะมีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อให้เกิดการพัฒนาได้ตามสถานการณ์

              ที่ผ่านมาทางชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจได้รับรางวัลชุมชนดีเด่น 3 ปีซ้อนตั้งแต่ ปี2562-2564 ระดับกรุงเทพมหานคร และในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2564 นี้ ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ซึ่งขับเคลื่อนดำเนินงานด้วยหลัก “ 3 ก. 3 ย.” “ 3 ก.” ได้แก่ 1.กรรมการ 2.กองทุน 3.กิจกรรม “ 3 ย.” หรือ 3 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ได้แก่การประชาสัมพันธ์ชมรมผ่านแผ่นพับ เสียงตามสาย  เฟสบุ๊ค  การทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นการชักชวนเยาวชนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ในสถานที่สาธารณะ กิจกรรมเพื่อสังคมโดยเยาวชนทูบีร่วมออกรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคโควิด19 และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เป็นต้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโควิด – 19  โครงการใครติดยายกมือขึ้น กิจกรรมรณณรงค์ต้านยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำสเปรย์แอลกอฮอล์จำหน่าย การแปรรูปขยะทำกระถางต้นไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ การขยายเครือข่ายไปยังชุมชนใกล้เคียงเช่นชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์ ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข1 และยังมีการขยายเครือข่ายร่วมกันระหว่างชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่น  สำนักงานเขตคลองสามวา ศูนย์บริการสาธารณสุข64คลองสามวา  สถานีตำรวจนครบาลบางชัน อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเขตคลองสามวา และอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคลองสามวา

                ด้านนางวันทนา เรียงชัยนาม ประธานชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจและที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ กล่าวว่าความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของชมรมที่ผ่านมา นอกจากจะสามารถดำเนินงานตามแผนได้ 100% แล้ว ชมรมของเรายังได้รับการยกย่องว่าเป็นชมรมที่เข้มแข็งในเรื่องการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สมาชิกชมรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตคลองสามวาในฐานะที่เป็นชมรมต้นแบบสร้างเยาวชนแกนนำที่มีผลงานดีเด่น สมาชิกชมรมได้รับเกียรติบัตรรางวัลคนดีศรีบดินทร์2 ประจำปีการศึกษา2563  ในขณะที่เราได้ไปเผยแพร่กิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานของชมรมให้กับชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านร่มทิพย์เขตคลองสามวา รอการจัดตั้งชมรมในชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบลเขตคลองสามวา รอการจัดตั้งชมรมTO BE NUMBER ONE หมู่บ้านพร้อมสุข1 เขตคลองสามวา ชมรมTO BE NUMBER ONE ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม

               แม้ปีนี้ “ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ”จะยังไม่ได้รางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานฯแต่ทั้งหมดคือความภาคภูมิใจและการได้ประสบการณ์ดีๆ การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ความรักความสามัคคีในกลุ่ม การมีส่วนร่วมคิดร่วมทำ มีความสุขในการทำกิจกรรม ได้เติมเต็มสิ่งที่ยังขาดให้สมบูรณ์ขึ้น ชมรมของเราทำกิจกรรมตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมผลักดันพัฒนาเยาชวนรุ่นต่อรุ่นเพื่อทดแทนกัน เน้นการมีส่วนร่วม เพราะจะทำให้เกิดความยั่งยืนของชมรม การเป็นสมาชิกTO BE NUMBER ONE เป็นการพัฒนาศักยภาพอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้มีการฝึกฝน / พัฒนาตนเองให้มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนตามสโลแกนคือ “เก่งและดี” และคำขวัญที่ว่า “ทูบีนัมเบอร์วัน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”จ่าอากาศโท พงษ์สุธรรม กล่าวปิดท้าย


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น