พณ.เปิดDashboard 6สินค้าเกษตรบริการบน”คิดค้า.com”

แชร์ข่าวนี้

Featured Image

สนค.เผย Dashboard สินค้าเกษตร 6 ชนิด ให้บริการบนเว็บไซต์ “คิดค้า.com”แล้ว เชื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการวางแผนผลิต

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ได้เผยแพร่ระบบข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligence System : TIS) ในส่วนของระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (Agriculture Policy Dashboard) สินค้าเกษตรสำคัญ 6 สินค้า ได้แก่ มันสำปะหลัง ทุเรียน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” เรียบร้อยแล้ว

โดยเป็นไปตามนโยบาย “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด” ที่กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรร่วมกันขับเคลื่อน และมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big Data) ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ Single Big Data ร่วมกัน

โดย Dashboard สินค้าเกษตรสำคัญดังกล่าว สามารถใช้ติดตามสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรสำคัญในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งด้านการผลิต ราคา และการส่งออก โดยนำเสนอในรูปแบบ Dashboard ทำให้เห็นภาพ ใช้งานง่าย และแสดงผลการวิเคราะห์หลายมุมมอง สามารถนำไปกำหนดนโยบายเศรษฐกิจการค้าของประเทศและแก้ไขปัญหาทางการค้าได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชน สามารถเข้าใช้บริการข้อมูลการค้าเชิงลึกสำหรับติดตามสถานการณ์การค้า หาโอกาสและเข้าใจความเสี่ยงจากข้อมูลการค้าในหลายมิติ นอกจากนี้ในเว็บไซต์ “คิดค้า.com” มีบทวิเคราะห์ทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจใช้บริการควบคู่กับ Dashboard เพื่อความครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการค้า วางแผนธุรกิจ แสวงหาโอกาส ป้องกันความเสี่ยง เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน

สำหรับระยะต่อไป สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ระหว่างร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสินค้าเกษตรสำคัญเพิ่มเติม เช่น สินค้าปศุสัตว์ สินค้าประมง เพื่อพัฒนาระบบด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตร สำหรับวางแผนให้เกิดความสมดุลทั้งระบบได้


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น