๑ ทศวรรษ สบยช.”ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 

แชร์ข่าวนี้

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ๑ ทศวรรษ สบยช.”ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต”  10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ  พร้อมมอบโล่แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช.

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า “สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี (สบยช.)” หรือ “สถาบันธัญญารักษ์”  เป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ในการแก้ไขปัญหา บำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 “สถาบันธัญญารักษ์” ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)” ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดแก่หน่วยงาน ได้แสดงถึงความชัดเจนในบทบาทภารกิจ เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานกับผู้ป่วยเสพติด ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าบุคคลในกลุ่มนี้มีโอกาสหายไม่กลับไปเสพซ้ำได้จำนวนน้อย แต่เพราะนามพระราชทานนี้เองที่ส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถาบันแห่งนี้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าความเป็นมนุษย์และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดอย่างต่อเนื่องและยังเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีเมตตาต่อคนติดยาเสพติด ตามที่รับสั่งว่า “คนติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่า ในเมื่อเขาเป็นคน เรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหม ถ้าช่วยเหลือเขาได้ เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขา เราก็ควรทำ”

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี
(สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ได้รับพระราชทานนามใหม่ในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นับเป็น 10 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ด้วยภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ส่งผลให้บุคลากรของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ทุกคนทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ในการพัฒนาตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากการเป็นโรงพยาบาลที่มีหน้าที่ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติด มาเป็นสถาบันวิชาการที่มีบทบาทในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด ร่วมกำหนดนโยบาย เสนอแนะ และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงเป็น ต้นแบบในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดแห่งแรกที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้งนี้แรงผลักดันที่สำคัญในการพัฒนาระบบการทำงานของ สบยช. ให้มีการขับเคลื่อนและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนั้นส่วนหนึ่งมาจากผู้สนับสนุนหลักที่ให้การสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด ในโอกาสครบ 10 ปี ของการได้รับพระราชทานนามใหม่ และจากพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีเมตตาต่อคนติดยาเสพติด  สู่เป้าหมายขององค์กร  “ทำดีที่สุด เพื่อทุกชีวิต” สบยช. จึงได้จัดโครงการ ๑ ทศวรรษ สบยช.”ทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต” ขึ้น เพื่อระลึกถึงประวัติความเป็นมาของ สบยช. ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมทำบุญ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ “Than Talk Time ไอซ์&อัง” โดยคุณศรัณยู วินัยพานิช และนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สบยช.  และพิธีมอบโล่ให้หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานของ สบยช. โดยมีหน่วยงานและบุคคลเข้ารับโล่ อาทิ นายศรัณยู วินัยพานิช  นางสาวกศิญา ค่อมสิงห์ ร.ต.อ.หญิงภาวิกา อินทัศน์ จูน นาตาชา มณีสุวรรณ์ นางสาวยศวดี หัสดีวิจิตร นางสาวสิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล นางศรสวรรค์ พันธุมะบำรุง นายภาราดา ชัชวาลโชติกุล


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น