ความภาคภูมิใจของชาวใต้กับผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ปี 2565

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 6 – 7 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธานในภาพรวมของจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและขยายการดำเนินงานชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ

               การประกวดผลงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริขององค์ประธาน ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และชมรมประเภทต่างๆและยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเครือข่ายภาคใต้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

          ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาที่สำคัญในการดำเนินงาน จังหวัดและอำเภอ TO BE NUMBER ONE คือ นโยบาย แผนงาน การบูรณาการงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงภายใต้จังหวัดที่เข้มแข็ง ชัดเจน และการดูแลช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ในขณะที่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งประกอบด้วย ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสถานประกอบการ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ มีเกณฑ์การพิจารณาคือมีการดำเนินงานตามองค์ประกอบชมรมฯ 3 ก. ที่ชัดเจนและเข้มแข็ง ภายใต้แนวทาง “สมาชิกเพื่อสมาชิก” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์โครงการฯ คือ การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนและการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

             การนำเสนอผลงานครั้งนี้มีจังหวัด TO BE NUMBER ONEเข้าร่วมทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง 14 จังหวัด ส่วนอำเภอและชมรมฯ ประเภทต่างๆ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 200 แห่ง โดยจังหวัดและชมรมฯที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้า ทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในภาคใต้ ประเภทจังหวัด คือ จังหวัดภูเก็ต  ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค คือ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในสถานประกอบการ คือ บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จำกัด จังหวัดยะลา

               ในโอกาสนี้นายธนู  ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่ประธานในพิธีประกาศผลและ
มอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ และได้เชิญชวนผู้บริหารและผู้เข้าประกวดทุกคนได้น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ทรงทุ่มเททรงงานอย่างต่อเนื่องและยังคงมีพระปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศชาติ ด้วยพระเมตตา พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เยาวชนไทยปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และนอกจากวัยรุ่นและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงทั่วไปแล้ว ยังพระราชทานโอกาสให้วัยรุ่นและเยาวชนในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกฯ  ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน และผู้ถูกคุมประพฤติ  ในสำนักงานคุมประพฤติ  สมัครเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวรด้วย

                นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักและรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการ
TO BE NUMBER ONE ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น   มาดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งชมรมและขยายเครือข่ายสมาชิกในสถานศึกษา พร้อมทั้งยกระดับความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายในการดำเนินงาน ด้วยการส่งเสริมให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมไปสู่การพัฒนาการทำงานให้เข้มแข็งมีมาตรฐานและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ไปยังเครือข่ายบุคคล/กลไกที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน สมดังพระปณิธานขององค์ประธานโครงการ


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น