สบยช. ร่วมมือโครงการ FRIEND OF JUNE จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

แชร์ข่าวนี้

              กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)ร่วมมือกับโครงการ FRIEND OF JUNE จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
 ปี 2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึงโทษพิษภัย ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด

               นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในทุกระดับที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 20 16) จึงมีการปรับนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบบูรณาการ นำรูปแบบการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดมาใช้เพื่อควบคุมให้ดำรงชีวิตอยู่โดยไม่รบกวนสังคม ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีแนวคิดในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสม รวมถึงแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้รับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืน

            นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี(สบยช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหายาเสพติดกลายเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)เป็นหน่วยงานหลักของกรมการแพทย์ ที่มีภารกิจในการบำบัดรักษายาเสพติดทุกชนิด ทั้งในรูปแบบของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศในรูปแบบเชิงบูรณาการ ส่งเสริมการบำบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี

                ซึ่งในปีนี้ สบยช. ได้ร่วมมือกับโครงการ FRIEND OF JUNE จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้และตระหนักถึง
โทษพิษภัย ร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
โดยมีนิทรรศการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแถลงข่าวในประเด็นการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่น่าสนใจ อาทิ ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการรักษามากในปัจจุบัน การรักษาผู้ป่วยที่ติดกัญชา  การประกวดวิโอคลิป ในหัวข้อ “ คนรุ่นใหม่ รู้ทันภัยยาเสพติด”โชว์ รำมวยไทย มอบรางวัลนักเรียนที่เรียนดีกิจกรรมเด่น มอบรางวัลแก่ดาราและศิลปินที่มีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ บนเวที  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีจำนวน 300 คน โดยในปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)

              ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือ ที่ Line official “ห่วงใย” ระบบแชทบอทที่จะตอบคำถามและประเมินตัวเองเกี่ยวกับการติดยาและสารเสพติด โดยสามารถค้นหาและเพิ่มเพื่อนด้วย ID Line @1165huangyai หรือเข้ารับการบำบัดรักษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น