23 ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30

แชร์ข่าวนี้

           นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยภายหลังพิธีปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 30 ประจำปีงบประมาณ 2565 “80 ปี : วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (80 Years: Medical Sciences and Networking for Sustainable Development)” โดยในปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปการบรรยาย จำนวน 54 เรื่อง และโปสเตอร์ จำนวน 209 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 263 เรื่อง แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 1 : Current Research and Innovation on Diseases สาขาที่ 2 : Current Research and Innovation on Consumer Protection สาขาที่ 3 : Risk Assessment and Health Threat Warning การประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ สาขาที่ 4 : Medical Sciences Network for Sustainable Development เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสาขาที่ 5 : Medical Sciences Symposium

          ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดให้มีการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยการมอบรางวัลให้แก่ผู้วิจัยที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์และมีคุณภาพ โดยมีคณะอนุกรรมการวิชาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินผลการประกวด ซึ่งมีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 23 เรื่อง ดังนี้

          สาขา 1 : Current Research and Innovation on Diseases

1.1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นางสาววริษฐา แสวงดี สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การปรับตำแหน่งลำดับเบสของไพรเมอร์เพื่อการตรวจจับยีน N ของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน

1.2 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายพนาพัฒน์ ไพเราะ สถาบันชีววิทยาศาสตร์                   ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การตรวจวัดระดับไมโครอาร์เอ็นเอในตัวอย่างเลือด เพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

1.3 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่นางสาวศิริรัตน์ แนมขุนทด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการไข้สูงและเกล็ดเลือดต่ำด้วยเทคนิค real-time RT-PCR

1.4 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวศิริกานดา วิมล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ SNP genotyping assay เพื่อการคัดกรองเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 Omicron variants ช่วงเปิดประเทศ เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2564

1.5 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวชลลดา ยอดทัพ สถาบันชีววิทยาศาสตร์               ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษา Gene expression profiling ในต้นแบบผลิตภัณฑ์เซลล์ภูมิคุ้มกันบำบัด ชนิด Natural Dendritic Cells

สาขาที่ 2 : Current Research and Innovation on Consumer Protection

2.1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายกรกช พรหมจันทร์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การตรวจสารพันธุกรรมไวรัส SARS-CoV-2 ที่ปนเปื้อนบนอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยวิธีสวอป

2.2 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายกรพงศ์ ภิญโญสุขี สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การนำวิธีทดสอบคุณภาพวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์โดยวิธีซีโรโลยีมาใช้ในการควบคุมกำกับตามมาตรฐานสากลใหม่

2.3 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวจีรนันท์ อินทรจร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6ชลบุรี เรื่อง การเตรียมวัสดุกำบังรังสีจากวัสดุเชิงประกอบแบเรียมซัลเฟตและเรซินเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านรังสี        

2.4 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เรื่อง กระบวนการสกัดใหม่สำหรับวิเคราะห์สารเคมีกำจัดแมลงกลุ่ม คาร์บาเมตตกค้างในผัก

2.5 การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวสุนันทา ศรีโสภณ สถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกอบเชยไทยและเปลือกอบเชยเทศด้วย GC-MS 

สาขาที่ 3 : Risk Assessment and Health Threat Warning การประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ

3.1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี เรื่อง ปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ

3.2 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นางสาวภรณ์ทิพย์ ท้วมทอง สำนักยาและวัตถุเสพติดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษาสถานการณ์การแพร่ระบาดของคีตามีนจากตัวอย่างปัสสาวะที่นำส่งสำนักยาและวัตถุเสพติด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2564

3.3 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวชุตินันท์ พุมดวง สำนักคุณภาพและ                  ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การสำรวจการปลอมปนปลาปักเป้าโดยการตรวจเครื่องหมายโมเลกุลจำเพาะในอาหารแปรรูปที่ผลิตจากปลา

3.4 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววรรณพร พะเยาว์ สำนักคุณภาพและ           ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษาการปลอมปนยาแผนปัจจุบันในผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารระหว่างปี พ.ศ.2559-2564

3.5 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวสุจิตร สาขะจร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เรื่อง คุณภาพของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในเขตพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต                                                        

สาขาที่ 4 : Medical Sciences Network for Sustainable Development เครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายกรณมณีธนา ปุณณศิริมั่งมีโรงพยาบาลตาพระยา จ.สระแก้ว เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานลดความแออัดของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19

4.2 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายอนุวัฒน์ กุลไธสง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช            สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เรื่อง ผลของการแก้ไขปัญหาน้ำมันทอดซ้ำด้วยนวัตกรรม ขี้ดัง

4.3 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางอมรรัตน์ แดนศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7ขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มสู่ Smart Product

4.4 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางฐิติพร ห่านตระกูล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR และวิธี LAMP

สาขาที่ 5 : Medical Sciences Symposium

5.1 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายกรวิชญ์ สมคิดสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การระบุเพศกัญชาด้วยเทคนิคทางโมเลกุล

5.2 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย ได้แก่ นายปิยะวัฒน์ แปงพั๊วะ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ และการสำรวจเบื้องต้นของ3-เอ็มซีพีดีเอสเทอร์ 2-เอ็มซีพีดีเอสเทอร์ และไกลซิดิลเอสเทอร์ในน้ำมันบริโภค

5.3 รางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาววราวรรณ วงษ์บุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาวิธี Real-time PCR panel assay สำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคอุจจาระร่วงจากตัวอย่างอาหารและน้ำ

5.4 รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ได้แก่ นางสาวสุภัชฌา พูนศรัทธา สถาบันวิจัยสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การศึกษาสารสกัดมะแขว่นต่อการทำงานของเอนไซม์ TMPRSS2 ที่สำคัญต่อไวรัส SARS-CoV-2 


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น