รมช.สธ. เปิดงาน “Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงอายุ” ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร

แชร์ข่าวนี้

รมช.สธ. เปิดงาน “Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงอายุ” ให้บริการประชาชนแบบครบวงจร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__57868309-1024x683.jpg

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงอายุ” สร้างความตระหนักรู้ แนวทางการปฏิบัติตนทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพการเงิน ให้กับผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปแบบครบวงจร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ให้มีการเตรียมพร้อมประชากรรับวัยสูงอายุ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__57868306-1024x683.jpg

วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) ที่ สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “Healthcare 2022 จักรวาลผู้สูงอายุ” และให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากร และอีกราว 10 ปีจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด โดยจะมีผู้อายุ 60 ปีขึ้นไปเกินกว่า 28% ของประชากร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจของประชากรทุกวัย ที่จะต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้สูงวัย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทย

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิต และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพด้วยการบูรณาการความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีการวางแผน การเตรียมการใช้ชีวิตในบั้นปลาย
การปรับตัวด้านสังคมและจิตใจ รวมทั้งการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออม เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__57868310-1024x683.jpg

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__57868314-1024x683.jpg

ทั้งนี้ ในงาน Healthcare 2022 มีกิจกรรมประกอบด้วย Money Health Check มิติด้านการเงินสำหรับผู้สูงอายุ Health Check บริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน อาทิ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) บริการตรวจตา โรงพยาบาลหัวเฉียว บริการอัลตราซาวด์ลดการปวดกล้ามเนื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมี Innovation นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กิจกรรม Workshop โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เช่น การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น หลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล รู้เท่าทันเทคโนโลยี และ Relaxation กิจกรรมสันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ โปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้งมี Health Market ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์โอทอป คัดสรรสินค้าที่มีความปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาจำหน่าย และกิจกรรมสาธารณกุศล มอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

******************************************** 30 มิถุนายน 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น