สธ.- สกสช. ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบองค์กรสุขสภาพดี นำไทยสู่เมืองหลวงสุขภาพโลก

แชร์ข่าวนี้

ธ.- สกสช. ลงนามความร่วมมือสร้างต้นแบบองค์กรสุขสภาพดี นำไทยสู่เมืองหลวงสุขภาพโลก
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนามความร่วมมือ “พัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ” มุ่งส่งเสริมการดูแลสุขสภาพแบบองค์รวมแก่บุคลากร สร้างต้นแบบองค์กรสุขสภาพดี ช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม นำประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลก


วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB)”
โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (สกสช.) ร่วมลงนาม พร้อมจัดปฐมนิเทศองค์กรที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้าง Wellness CNB มีผู้บริหารองค์กร และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วม 300 คน
นพ.ประพนธ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ทุกด้าน ตามนโยบาย Medical Hub เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจประเทศ โดยกำหนดให้สุขสภาพ (Wellness) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ด้วยการพัฒนาคน องค์กร ธุรกิจ และการสร้างชาติ
ให้ก้าวหน้า ควบคู่กับประชาชนชาวมีสุขสภาพดีทุกด้าน จึงมีความจำเป็นจะต้องเตรียมบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถ ในการสร้างสุขสภาพองค์รวม ตลอดจนขยายศักยภาพในเรื่องภาวะผู้นำ คุณธรรม ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้านสุขสภาพ และการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building) ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพ Wellness แบบองค์รวมสำหรับบุคลากร เนื่องจากสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในขององค์กรจะต้องดีด้วย เพื่อพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็น “เมืองหลวง Wellness โลก” ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในการกลับเข้ามา
รับบริการด้านสุขภาพ และเกิดความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่าทางการแข่งขันด้านธุรกิจสุขภาพของประเทศ
ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ เป็นโครงการแรกในการส่งเสริมสุภาพของพนักงาน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสถาบันการสร้างชาติ จะร่วมกันพัฒนาสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลอย่างครบมิติ
ลดการเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล เกิดความคิดทัศนคติที่ดี ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่อไป
** 1 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น