คกก.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบยกระดับบริการดูแลสุขภาพคนทำงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน

แชร์ข่าวนี้

คกก.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบยกระดับบริการดูแลสุขภาพคนทำงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภาครัฐและเอกชน

คกก.โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 การกำหนดมาตรฐานการให้บริการและ
ขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับบริการดูแลสุขภาพกลุ่มคนทำงานและประชาชน ให้ได้รับการดูแลรักษา
อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2565) ที่สถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย นายแพทย์โสภณกล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุม
ได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ อนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ
อาชีวเวชกรรม 2.การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐาน
การให้บริการประกอบด้วย การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและ
โรคจากสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงาน ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งการวินิจฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน และ3.การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการ โดยกำหนดให้หน่วยบริการฯ ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรคหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งหน่วยบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่กำหนด และประเมินมาตรฐานทุกๆ 3 ปี โดยหลักการทั้ง 3 อนุบัญญัติ ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบให้กรมควบคุมโรคจะจัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 27 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ขณะนี้มีอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จํานวน 10 ฉบับ อีกทั้งได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปดำเนินการต่อไป

** 6 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น