พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

แชร์ข่าวนี้


          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

         วันนี้ (7 กรกฎาคม 2565) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชน ร่วมงาน

             นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า ทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของการตายทั้งหมด และเป็นสาเหตที่ทำให้เกิดโรคมากกว่า 230 ชนิด ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง มีโอกาสติดเชื้อต่างๆได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกันหากสามารถหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะทำให้ตับมีการฟื้นตัวได้ภายใน 3 เดือน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีมากขึ้น

          กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้ดำเนินการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตรการทางสังคม เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดังนี้ “ปลอดเหล้า ปลอดโรค ห่างไกลโควิด 19”

          ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงศิลปิน นักแสดงแบบอย่างที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

****************************** 7 กรกฎาคม 2565


จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ เปิดดู 15 view
วันที่ประกาศข่าว : 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:06 น.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fpr.moph.go.th&width=137&layout=button_count&action=like&size=large&show_faces=true&share=true&height=46&appId


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น