สธ. ชู จังหวัดผลงานเด่นนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 65

แชร์ข่าวนี้

            กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และเป็นต้นแบบการดำเนินงานที่ดีแก่บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

         วันนี้ (11 กรกฎาคม 2565) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2565 ณ บริเวณโถงอาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุ และอาสาสมัครสาธารณสุขจำนวนกว่า 200 คน

           นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2565 ประกอบด้วยของขวัญ 3 ชิ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ    ได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็ง มีคุณภาพทั่วถึงและยั่งยืน โดยครั้งนี้ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจังหวัดที่มีผลงานเด่นในการดำเนินงานตามนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565” ประกอบด้วย 1) ของขวัญชิ้นที่ 1 ดำเนินการคัดกรองความเสื่อมผู้สูงอายุ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง 2) ของขวัญชิ้นที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อชะลอความเสื่อมผู้สูงอายุ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุข   จังหวัดสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 3) ของขวัญชิ้นที่ 3 ดำเนินการมอบสิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 4) จังหวัดที่ขับเคลื่อน Blue Book Application ได้มากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ 5) ขับเคลื่อนนโยบายของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565 ยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 6

          “สำหรับการดำเนินงานนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2565 ที่ผ่านมา  ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ ของขวัญชิ้นที่ 1 ดำเนินการคัดกรองความเสื่อมผู้สูงอายุ เน้น 3 ด้าน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย และสุขภาพช่องปาก ครอบคลุมแล้ว 6.6 ล้านคน ของขวัญชิ้นที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อชะลอความเสื่อมผู้สูงอายุ ผ่านโค้ชสุขภาพประจำตัวที่เป็นหมอคนที่ 1 และหมอคนที่ 2 ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมแล้วกว่า 7 หมื่นคน และของขวัญชิ้นที่ 3 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด้วยการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับ เพื่อป้องกันแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง และส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยผู้บริบาลในชุมชน ครอบคลุมผู้สูงอายุมากกว่า 3.5 แสนคน โดยมีการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านกองทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแล้วมากกว่า 11.5 ล้านชิ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเทียม”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น