ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดระยอง

แชร์ข่าวนี้

                เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองโดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและจากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองเฝ้ารับเสด็จ

            ดร.สาธิต กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ที่ได้พระราชทานแนวทางการดำเนินงานการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงจิตใจความต้องการของเยาวชน ใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เยาวชนสนใจ  เป็นเครื่องมือเข้าหากลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  สร้างความมั่นใจให้เยาวชน วัยรุ่นได้รู้สึกดีกับตัวเอง ภาคภูมิใจในตนเอง บนพื้นฐานการบูรณาการเครือข่ายทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานในทุกระดับ เพื่อให้เยาวชนไทยปลอดภัยจากยาเสพติด เติบใหญ่ เป็นอนาคตของชาติ อย่างเต็มศักยภาพ

             จากทศวรรษที่ 1  ของโครงการที่เน้นการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดกระแสค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”  โดยจัดหาสมาชิกเพื่อจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สร้างอาสาสมัครแกนนำ สู่ทศวรรษที่ 2 คือ การพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดี เพื่อแก้ปัญหา ของเยาวชน  และที่สุดก้าวต่อไปของโครงการ คือ การมุ่งสู่ความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของสมาชิก

                 นายชาญนะ  เอี่ยมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 18 ปี ที่จังหวัดระยองได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 172,822 คน คิดเป็นร้อยละ 94.80 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 776 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง และเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 โดยมีผลงาน ดังนี้ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง   ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6 เรือนจำกลางระยอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดระยอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และในปี 2565 มีชมรมผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ จำนวน 2 ชมรม ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง และโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

            ในขณะที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจัดตั้งชมรมในเดือนพฤษภาคม 2559  ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้านความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก   กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิกด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ การจัดรายการวิทยุ (Mpp TO BE Voice) การส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายที่เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี สนับสนุนให้สมาชิก ได้เข้าร่วมจิตกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน  สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้คือ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

              ด้านศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เปิดให้บริการมาแล้ว 6 ปี เปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 16 คน เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิก พัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพ และมีความสุข ในหลักการ “เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ” มีบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ กิจกรรมการเต้น การทำเครื่องหอมและชาจากดอกลีลาวดี ดอกไม้จากถุงน่อง การเพ้นท์ผ้า และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ และกิจกรรมอื่นเพื่อให้โอกาสสมาชิกได้แสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต ป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก

               ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดระยอง ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น