กรมอนามัย เผย ประกาศ สธ เรื่อง “หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกัน ความเสี่ยงโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565” ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว มีผลตั้งแต่ 8 กค.65

แชร์ข่าวนี้

 

กรมอนามัย เผย ประกาศ สธ เรื่อง “หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกัน ความเสี่ยงโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565” ประกาศในราชกิจจาฯ แล้ว มีผลตั้งแต่ 8 กค.65

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการ ด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19
​นายแพทยNสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตชะ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเนื้อหาในประกาศกำหนดให้ผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรการด้านสุขลักษณะป้องกันควสามเสี่ยงโควิด-19 ดังนี้ 1) ทำความสะอาดอาคารสถานประกอบกิจการ พื้น ผนัง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยหรือสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์โดยสาร เป็นต้น 2) ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะ อุปกรณ์และเครื่องจักรเกี่ยวกับกระบวนการผลิต และการประกอบกิจการที่มีการสัมผัสบ่อย หรือสัมผัสร่วมกัน ก่อนและหลังประกอบกิจการ หรือให้บริการทุกครั้ง 3) จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมน้ำและสบู่อย่างเพียงพอ 4) มีมาตรการเว้นระยะห่างในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการอย่างเหมาะสม
“5) มีระบบระบายอากาศในอาการที่ดีและเพียงพอ 6) จัดให้มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณของมูลฝอย 7) จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด สารฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ 8) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาความสะอาดของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาด และมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 9) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร หรือมีการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ต้องจัดบริการที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 10) กำกับ ดูแล คัดกรองผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่า มีอาการป่วยหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อให้พิจารณาหยุดปฏิบัติงาน และ 11) กำกับ ดูแล ให้ผู้ปฏิบัติงาน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสม” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว
อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า สถานประกอบกิจการและผู้ดำเนินกิจการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 เพิ่มเติม กรณีพบการแพร่ระบาดในสถานประกอบกิจการ จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการแพร่เชื้อตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้ 1) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ในบริเวณสถานประกอบกิจการ ที่คาดว่าพบผู้ติดเชื้ออยู่ในสถานประกอบกิจการนั้นทันที 2) เพิ่มการดูแลระบบ ระบายอากาศในสถานประกอบกิจการให้มีการถ่ายเทอากาศบริเวณที่พบผู้ติดเชื้อทันที และปรับปรุงระบบ ระบายอากาศให้ดียิ่งขึ้น 3) จัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานในแผนกที่พบผู้ติดเชื้อ และแผนกที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร และ 4) จัดการมูลฝอยประเภทที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง ในแผนกที่มีผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ติดเชื้อ และบริเวณที่เกี่ยวข้อง โดยจัดที่ทิ้งมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ แยกเก็บรวบรวมและทำลายเชื้อโรค โดยใส่ถุงแดงสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ แต่หากไม่มีถุงแดงต้องมีข้อความ “มูลฝอยติดเชื้อ” ปรากฎบนถุงบรรจุ มูลฝอยติดเชื้อ และให้เก็บรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ทั้งนี้ ผู้ดำเนินกิจการ ต้องประเมินตนเองด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงโรคโควิด-19 ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่กรมอนามัยกำหนดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนการต่อใบอนุญาต หรือในกรณีที่มีความเสี่ยง เพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กรมอนามัย / 16 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น