ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระบุรี

แชร์ข่าวนี้

                เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี  ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE และที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและจากสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเฝ้ารับเสด็จ

                นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าตลอดระยะเวลา 20 ปี จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เน้นสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนนำ สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี จำนวน 159,365 คน คิดเป็นร้อยละ 98.70 มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ มีชมรมในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจฯ สำนักงานคุมประพฤติ และเรือนจำ รวม 380 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 18 แห่ง

                สระบุรีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 โดยมีผลงานชมรม สมาชิกภายในจังหวัด ดังนี้  1) มี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 2, 3, 4, 6, 11 และ 12 2) ได้รับรางวัล TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ ปี 61, 62, และ 63 3) บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), ชุมชนคลองเรือ อยู่ในสถานะต้นแบบระดับทอง, บริษัท โคห์เลอร์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) อยู่ในสถานะต้นแบบระดับเงิน, โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท, เรือนจำจังหวัดสระบุรี อยู่ในสถานะดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และมีอำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอพระพุทธบาท ได้รับคัดเลือกผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ ประจำปี 2565

             นางเอมอร  บูรณศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จังหวัดสระบุรี  กล่าวว่า โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2515 ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 1,723 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 109 คน โดยได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ก่อตั้งในเดือนมิถุนายน ปี 2553 กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” และ“รวมพลังสุภาพชน คน ม.ว. ต้านยาเสพติด”  มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เต้น Cover Dance เต้น Line Dance กิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่งและดนตรีโฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางจังหวัด และโครงการจัดขึ้น สำหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   จากการดำเนินงานที่ผ่านมาผลสำเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ ภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับ

                สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เปิดให้บริการมาแล้ว 12 ปี ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์  30 คน เพื่อช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มีคุณภาพ มีความสุข ในหลักการ“เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ” มีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา EQ ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การควบคุมอารมณ์ การรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข รวมทั้งจัดบริการเพื่อให้โอกาสสำหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก

                ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก  “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น